ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.ชัยยนต์  ผือโย ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์  คุณครู ดร.นงเยาว์  แคนสุข ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นศึกษานิเทศก์ ของ องคืการบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  และท่าน คุณครู อรรถพล  ปักกาวะเล เดินทางไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม