5 ตุลาคม 2555 ประชุม ตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม