โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (ติว GAT,PAT) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
25 กันยายน 2555 ติว GAT วิชาภาษาไทย
28 กันยายน 2555 ติว GAT วิชาคณิตศาสตร์
29 กันยายน 2555 ติว GAT วิชาฟิสิกส์
30 กันยายน 2555 ติว GAT วิชาเคมี
1 ตุลาคม 2555 ติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ