นักเรียนตั้งแถวหน้าหอประชุม
ผู้อำนวยการชัยยนต์ ผือโยกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีอ.อำนวย ปะติเส ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็น ประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน


ประธานนักเรียนมอบอนุสรณ์รุ่นให้กับโรงเรียน


ภาพบรรยากาศหน้าหอประชุม