ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

                               รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนพิเศษ)   
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ห้อง คะแนน คะแนน รวม ลำดับที่ หมายเหตุ
1 นางสาวพรกนก     บุตรวงษ์ นาข่าวิทยาคม 1 82 20 102 1  
2 นางสาวชลิดา   ปะละมัดทาโส วาปีปทุม 2 62 10 72 2  
3 นางสาวอินทิราลักษณ์     อังคะคำมูล นาข่าวิทยาคม 1 58 13 71 3  
4 นายธนปราชญ์   จันทรเสนา นาข่าวิทยาคม 2 52 10 62 4  
5 นางสาววริศรา   สารากาล นาข่าวิทยาคม 1 52 8 60 5  
6 นางสาวศิรินภา   ลครศรี นาข่าวิทยาคม 1 50 10 60 5  
7 นางสาวสุภัสสร   พิงจันอัด ดอนท้าววิทยา 1 54 3 57 7  
8 นายอนันต์     พะวิชา นาข่าวิทยาคม 2 50 7 57 7  
9 นายภิรวัช     แป้นสุขา นาข่าวิทยาคม 1 51 5 56 9  
10 นายนพรัตน์   โพธิ์กระสังข์ นาข่าวิทยาคม 1 51 4 55 10  
11 นางสาวมณีรัตน์   จันทแสน นาข่าวิทยาคม 1 41 12 53 11  
12 นายพิชญะ   ชิงชัย นาข่าวิทยาคม 2 45 6 51 12  
13 นางสาวชยาภรณ์   นาเมืองรักษ์ นาข่าวิทยาคม 2 43 6 49 13  
14 นางสาวกาญจนาพร   ประทุมเหง่า นาข่าวิทยาคม 1 42 6 48 14  
15 นางสาวพรพรรณ   วรรณปะเก นาข่าวิทยาคม 1 40 8 48 14  
16 นางสาวนารินทิพย์   หัดที นาข่าวิทยาคม 1 43 3 46 16  
17 นางสาวลักขณา   พิมพ์พันธ์ นาข่าวิทยาคม 1 44 2 46 16  
18 นางสาวอุรศา     จุปะมะนะ นาข่าวิทยาคม 2 43 3 46 16  
19 นางสาวศรุตา   วงสีเขา วาปีปทุม 1 40 5 45 19  
20 นายกนกพล   อืดทุม นาข่าวิทยาคม 1 39 5 44 20  
21 นางสาวกิตติกา   ลาภสิบ นาข่าวิทยาคม 1 39 5 44 20  
22 นางสาวปาริมา   ระวิไชย นาข่าวิทยาคม 1 43 1 44 20  
23 นางสาวคัทรียา   โสมา นาข่าวิทยาคม 1 37 6 43 23  
24 นางสาวปิยวดี   วังทอง นาข่าวิทยาคม 1 40 3 43 23  
25 นางสาวพีรดา   ประเสริฐแก้ว นาข่าวิทยาคม 1 43 0 43 23  
26 นางสาว   พัชรี     ชารีผาย นาข่าวิทยาคม 1 39 3 42 26  
27 นายปกรศิลป์   แสงสุดตา นาข่าวิทยาคม 2 38 4 42 26  
28 นางสาวเบญญาภา   วังคำเชื้อ อ่างศิลาพิทยาคม 2 37 4 41 28  
29 นายสุทัด   มากมี นาข่าวิทยาคม 1 38 2 40 29  
30 นางสาวสุทธิดา   ดวงเดือน นาข่าวิทยาคม 1 31 9 40 29  
31 นางสาววินิดา   สุทธิสา นาข่าวิทยาคม 2 40 0 40 29  
32 นางสาวขวัญตา ประโสทะกัง นาข่าวิทยาคม 2 38 2 40 29  
33 นางสาวศิรประภา   สีดำขำ นาข่าวิทยาคม 2 37 2 39 33 สำรองลำดับที่   1
34 นางสาวธารทิพย์   สุปะมา นาข่าวิทยาคม 1 34 4 38 34 สำรองลำดับที่   2
35 นางสาวจิราวรรณ   หงษาบัว นาข่าวิทยาคม 2 36 2 38 34 สำรองลำดับที่   3
36 นางสาวเสาวณิต   มีลี นาข่าวิทยาคม 2 35 2 37 36 สำรองลำดับที่   4
37 นางสาวกนกวรรณ   พิมขวัญ นาข่าวิทยาคม 1 32 3 35 37 สำรองลำดับที่   5
38 นางสาวภัชราภรณ์   ปทุมมัง นาข่าวิทยาคม 1 33 2 35 37 สำรองลำดับที่   6
39 นายธนะศักดิ์   ภักดีแก้ว นาข่าวิทยาคม 2 32 2 34 39 สำรองลำดับที่   7
40 นางสาวชลธิชา   ประมาถา นาข่าวิทยาคม 2 31 3 34 39 สำรองลำดับที่   8
41 นายคมคาย   กุมผัน นาข่าวิทยาคม 1 32 1 33 41 สำรองลำดับที่   9
42 นางสาวนริศรา   ขวัญใจ นาข่าวิทยาคม 1 27 6 33 41 สำรองลำดับที่   10
43 นางสาวดวงมณี   เชาควนิช นาข่าวิทยาคม 1 28 2 30 43 สำรองลำดับที่   11
44 นางสาวกัญญารัตน์   บัวสิงห์ นาข่าวิทยาคม 2 28 2 30 43 สำรองลำดับที่   12
45 นางสาวอมิตรา   ปัจจัยยัง วาปีปทุม 2 28 0 28 45 สำรองลำดับที่   13
46 นางสาวจิรภิญญา   ศิริเกษ บดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2 23 1 24 46 สำรองลำดับที่   14
47 นายพงศธร   งามสง่า นาข่าวิทยาคม 1     0 47 ขาดสอบ
48 นางสาวโชติรัตน์   อัปมาเก นาข่าวิทยาคม 1     0 47 ขาดสอบ

----

    รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนปกติ)   
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ห้องสอบ คะแนน ลำดับที่
1 นายธีรพงษ์   พอดี โคกสูงหนองเสียวหนองขี 4 40 1
2 นางสาวสรินดา   ขำพร้อม นาข่าวิทยาคม 4 40 1
3 นางสาวเสาวลักษณ์   ปะติเส นาข่าวิทยาคม 3 39 3
4 นายวรรธนะ   คุ้มไพทูลย์ นาข่าวิทยาคม 4 37 4
5 นายวระพงษ์   หันแจ้ด นาข่าวิทยาคม 5 37 4
6 นายจารุภักดิ์   อาปะมาเถ นาข่าวิทยาคม 3 36 6
7 นางสาวเจนนิศา   กองพลพรม นาข่าวิทยาคม 3 36 6
8 นายภาคภูมิ   อัปมระกา นาข่าวิทยาคม 3 35 8
9 นางสาววาสนา   ค่าโค นาข่าวิทยาคม 4 35 8
10 นางสาวสุภาพร   คำแก้ว นาข่าวิทยาคม 4 35 8
11 นางสาววิไลวรรณ   ไชยงาม นาข่าวิทยาคม 3 34 11
12 นางสาวมินตรา   ศรีโยธี นาข่าวิทยาคม 4 34 11
13 นายชัยแพน   แสนแก้ว นาข่าวิทยาคม 3 33 13
14 นางสาวกาญจนา   ราหา นาข่าวิทยาคม 3 33 13
15 นายดวง   เบิกขุนทด นาข่าวิทยาคม 4 33 13
16 นางสาววราภรณ์   ครองรุ้ง นาข่าวิทยาคม 4 33 13
17 นายรัตนกร   อัปมรกัง นาข่าวิทยาคม 5 33 13
18 นางสาวเบญจมาศ   พิงจันอัด ดอนท้าววิทยา 3 32 18
19 นางสาววรรนิภา   สิงหาราโท นาข่าวิทยาคม 3 32 18
20 นายณัฒนันท์   วรรณเขียว นาข่าวิทยาคม 4 32 18
21 นายวิลาวุธ   บุญมา นาข่าวิทยาคม 5 32 18
22 นางสาวกมลทิพย์   อัมภรัตน์ นาข่าวิทยาคม 4 31 22
23 นายนที   นามประพัด นาข่าวิทยาคม 3 30 23
24 นายสรศักดิ์   ธรรมกาโร นาข่าวิทยาคม 3 30 23
25 นายวัฒนากร   จานบัตร นาข่าวิทยาคม 4 30 23
26 นายอภิชัย   ปะลาโพธิ์ นาข่าวิทยาคม 4 30 23
27 นางสาวโชติวรรณ   อัปมาเก นาข่าวิทยาคม 4 30 23
28 นางสาวน้ำฝน   สายแก้ว นาข่าวิทยาคม 4 30 23
29 นายภัทรพล คำกอง นาข่าวิทยาคม 5 30 23
30 นายภัทรพงษ์   มิเล นาข่าวิทยาคม 4 29 30
31 นางสาวอติกานต์   พาหนวด นาข่าวิทยาคม 4 29 30
32 นางสาวอนิพา   อาปะเม นาข่าวิทยาคม 4 29 30
33 นายธนากร   รอดสันเที๊ยะ นาข่าวิทยาคม 5 29 30
34 นายนที   พุฒศรี นาข่าวิทยาคม 3 28 34
35 นายอนุรักษ์   ปลายขอก นาข่าวิทยาคม 4 28 34
36 นายวัชรพล   ตะโคตร นาข่าวิทยาคม 5 28 34
37 นายธรรนกรณ์   แก้วทาสี นาข่าวิทยาคม 5 28 34
38 นางสาวศิริรัตน์ บุญคำ นาข่าวิทยาคม 5 28 34
39 นายชัยชาญ   ภูมิบัว นาข่าวิทยาคม 4 27 39
40 นางสาวกวินธิดา   หลักพันคำ นาข่าวิทยาคม 4 27 39
41 นางสาวเปรมรัศมี   วันดี นาข่าวิทยาคม 3 26 41
42 นางสาวอรัญญา   ปิ่นวิเศษ นาข่าวิทยาคม 3 26 41
43 นายอนุพงษ์   โคตรบรรเทา นาข่าวิทยาคม 4 26 41
44 นางสาวเกดสุดา   ทองอ่อน บ้านหนองป้าน 5 26 41
45 นางสาวนาฏนภา   ทัศพงษ์ นาข่าวิทยาคม 5 26 41
46 นายธัณณภัทร์ ปะมา นาข่าวิทยาคม 5 26 41
47 นางสาวสุวนันท์ สุฑาอัฐ นาข่าวิทยาคม 5 26 41
48 นายรติพงษ์   แสนสี โคกสูงหนองเสียวหนองขี 3 25 48
49 นายพิชิตชัย   ตะโคตร นาข่าวิทยาคม 5 25 48
50 นางสาวปิยนัน   วังมี นาข่าวิทยาคม 3 24 50
51 นางสาวธัญญารัตน์   ภิรมรักษ์ นาข่าวิทยาคม 3 23 51
52 นางสาวสุคันธรส   พูลน้อย โคกสูงหนองเสียวหนองขี 3 23 51
53 นายทินกร   ดงเทียมสี นาข่าวิทยาคม 5 23 51
54 นายจักรินทร์   ครองแสนเมือง นาข่าวิทยาคม 3 22 54
55 นายทัศพร   หันแจ้ด นาข่าวิทยาคม 3 20 55
56 นายธีรโชติ   บุญพา นาข่าวิทยาคม 3 20 55
57 นางสาวพัชรินทร์   ปัตถานัง นาข่าวิทยาคม 3 19 57
58 นางสาวกานต์พิชชา   จุ้ยฤทธิ์ นาข่าวิทยาคม 4 19 57
59 นายชาญณรงค์   ประศรีทะโก นาข่าวิทยาคม 3 18 59
60 นายโกมินทร์   แก้ววันนา นาข่าวิทยาคม 3   #N/A
61 นายปกรศิลป์   แสงสุดตา นาข่าวิทยาคม 2   #N/A
62 นายวิทยา   วรรณจันทร์ นาข่าวิทยาคม 3   #N/A
63 นายวุฒิพงศ์   อินธิแสง นาข่าวิทยาคม 3   #N/A
64 นางสาวขวัญตา   ประโสทะกัง นาข่าวิทยาคม 2   #N/A
65 นางสาวศิรประภา   สีดำขำ นาข่าวิทยาคม 2   #N/A
66 นางสาวสุนันทิยา   สกุลรักษ์ นาข่าวิทยาคม 3   #N/A
67 นายกฤษฎากร   อัปมะเย นาข่าวิทยาคม 4   #N/A
68 นายจักรกฤษ   สิงหาราโท นาข่าวิทยาคม 4   #N/A
69 นายธนดล   เหล่าพร กันทรวิชัย 4   #N/A
70 นายวรพล   แสนสม โคกสูงหนองเสียวหนองขี 4   #N/A
71 นายสุรศักดิ์   กองภูเขียว โคกสูงหนองเสียวหนองขี 4   #N/A
72 นายโอชา   ประเกาทัน นาข่าวิทยาคม 4   #N/A
73 นางสาวนริศรา   ขวัญใจ นาข่าวิทยาคม 4   #N/A
74 นางสาวพาลินี   แสนแก้ว โคกสูงหนองเสียวหนองขี 4   #N/A