ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

         รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนพิเศษ)    
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน1 คะแนน2 รวม ลำดับที่ หมายหตุ
1 เด็กหญิงวิรัลพัชร   วงศ์คำมา เมืองวาปีปทุม 78 17 95 1  
2 เด็กหญิงอัมรินทร์   พันโนราช บ้านหนองปอ 66 15 81 2  
3 เด็กหญิงศิริกัญญา   ทบวงศรี บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 58 12 70 3  
4 เด็กหญิงศิริภัส   ศรีเสน่ห์ บ้านนาข่า 57 12 69 4  
5 เด็กชายเกียรติศักดิ์   เชื่อมั่น บ้านหนองไผ่ 58 8 66 5  
6 เด็กหญิงเมทินี   อินอ่อน บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 54 9 63 6  
7 เด็กหญิงศศิกานต์   สุวรรณเหลา บ้านนาข่า 51 12 63 6  
8 เด็กหญิงเพ็ญนภา   มธิตะใน บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 49 11 60 8  
9 เด็กหญิงวรรณธิดา   แก้วหล้า โคกสูงหนองเสียวหนองขี 48 12 60 8  
10 เด็กหญิงจารุวรรณ   เครือวรรณ บ้านนาข่า 48 12 60 8  
11 เด็กหญิงบุษราคัม   มีลี โคกสูงหนองเสียวหนองขี 50 9 59 11  
12 เด็กหญิงกิรตรา   สิงจานุสงค์ บ้านนาข่า 47 11 58 12  
13 เด็กหญิงภัทรวดี   บุญคำ บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 47 11 58 12  
14 เด็กหญิงณัฏฐนิชา   วิลาจันทร์ บ้านนาข่า 45 12 57 14  
15 เด็กหญิงทรรศนีย์   พันธ์คลอง บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 48 9 57 14  
16 เด็กชายกิตติพงษ์   พุฒศรี บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 46 7 53 16  
17 เด็กชายธนภัทร   ศรีสังข์ หลักเมืองมหาสารคาม 41 12 53 16  
18 เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วสียา บ้านวังจานโนนสำราญ 48 5 53 16  
19 เด็กหญิงเพชรรัตน์   ภูติยา บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 45 7 52 19  
20 เด็กหญิงนรา   วรรณเขียว บ้านนาข่า 39 13 52 19  
21 เด็กหญิงพัณณิตา   สารทอง บ้านนาข่า 38 12 50 21  
22 เด็กหญิงพิชญา   ปลายขอก บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 39 9 48 22  
23 เด็กหญิงสุภาวดี   ทิ้งโคตร บ้านนาข่า 40 8 48 22  
24 เด็กชายกฤตณัฐ   ลามะให เมืองวาปีปทุม 41 5 46 24  
25 เด็กหญิงนรีกมล   ปะมา บ้านนาข่า 33 13 46 24  
26 เด็กชายศุภกร   ทองสิทธิ์ บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 41 4 45 26  
27 เด็กหญิงกัลยา   สกุลรักษ์ บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 41 4 45 26  
28 เด็กหญิงธิติพร   คชวงษ์ บ้านวังจานโนนสำราญ 40 5 45 26  
29 เด็กชายจิรายุ   หล้าเพชร บ้านนาข่า 36 8 44 29  
30 เด็กหญิงชนิดาภา   แสนแก้ว บ้านนาข่า 37 6 43 30  
31 เด็กหญิงณัฎฐณิชา   กาดกอง โคกสูงหนองเสียวหนองขี 36 5 41 31 สำรองลำดับที่   1
32 เด็กหญิงอุมาภรณ์   วังทอง บ้านวังจานโนนสำราญ 40 0 40 32 สำรองลำดับที่   2
33 เด็กหญิงกรรนิตา   หึมวัง บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 36 3 39 33 สำรองลำดับที่   3
34 เด็กชายวีระศักดิ์   โผ่ดี บ้านวังจานโนนสำราญ 35 3 38 34 สำรองลำดับที่   4
35 เด็กหญิงกานต์ชนก มีหา โคกสูงหนองเสียวหนองขี 35 2 37 35 สำรองลำดับที่   5
36 เด็กชายศิวะ   เจอะแก่นหอม บ้านนาข่า 32 2 34 36 สำรองลำดับที่   6
37 เด็กหญิงอารียา   สาจันทร์ โคกสูงหนองเสียวหนองขี 28 2 30 37 สำรองลำดับที่   7
38 เด็กหญิงปวีณา   ทองหลง โคกสูงหนองเสียวหนองขี 25 2 27 38 สำรองลำดับที่   8
39 เด็กชายสุพจน์   คำจันทร์ บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง     0 39 ขาดสอบ

--

    รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนปกติ)   
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ห้อง คะแนน ลำดับที่
1 เด็กหญิงวาสนา   มั่นคง บ้านหนองแต้ 4 55 1
2 เด็กชายกิตติคุณ   ยาเทพ บ้านหนองแต้ 3 51 2
3 เด็กชายรณชัย   จันแก้ว บ้านหนองปอ 3 49 3
4 เด็กชายสิริศักดิ์   สิงลี บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 4 49 3
5 เด็กหญิงอรทัย   คำกอง บ้านหนองปอ 2 48 5
6 เด็กหญิงวารุณี   เสาวรส บ้านหนองไผ่ 4 48 5
7 เด็กหญิงทรรศนีย์   ศรีจันทร์ บ้านโคกเต่า 4 47 7
8 เด็กชายนนทกานต์   สีหาบุดโต บ้านโคกเต่า 2 46 8
9 เด็กชายพิทักษ์   นันชาดี บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 46 8
10 เด็กหญิงฉัตรชฏาภรณ์   ปะมา บ้านหนองแต้ 3 44 10
11 เด็กหญิงจิราภรณ์   โทหนองตอ บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 4 44 10
12 เด็กหญิงวราภรณ์   วังสอง เมืองวาปีปทุม 4 44 10
13 เด็กชายศิปกร   พุฒศรี บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 40 13
14 เด็กชายเอกราช   พิมพ์โยธา บ้านหนองปอ 3 40 13
15 เด็กชายวุฒิชัย   แป้นสุขา บ้านหนองแต้ 4 40 13
16 เด็กชายอิทธิกร   เพ็ชรเสนา บ้านนาข่า 2 39 16
17 เด็กชายภูษิต   ทุพรม โคกสูงหนองเสียวหนองขี 4 39 16
18 เด็กชายธวัชชัย   พิชหอม บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 2 38 18
19 เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรีกุลคร บ้านโคกเต่า 2 38 18
20 เด็กหญิงกัลยาณี   ดงเทียมสี บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 4 37 20
21 เด็กชายกิตติพศ   ศรีวงศ์ราช บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 36 21
22 เด็กชายสันติพงษ์   หัดที บ้านวังจานโนนสำราญ 2 36 21
23 เด็กชายสิโรดม   เสาสิม บ้านหนองแต้ 2 36 21
24 เด็กชายสุวรัตน์   วงสาร บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 36 21
25 เด็กหญิงศศิธร   ประวรรณมาตา บ้านหนองไผ่ 2 35 25
26 เด็กชายจักรพงษ์   ทึมลด บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 3 35 25
27 เด็กชายเจษฎา   วังหนองเสียว บ้านวังจานโนนสำราญ 3 35 25
28 เด็กหญิงธาริณี   หงษ์ลอยลม อนุบาลวาปีปทุม 3 35 25
29 เด็กชายวัชรา   เหล่าดี บ้านวังจานโนนสำราญ 2 34 29
30 เด็กชายสรวิชญ์   ผานิจ บ้านนาข่า 2 34 29
31 เด็กชายนพรัตน์   ราหา บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 4 34 29
32 เด็กชายรพีภัทร   ปักการะโถ บ้านหนองแต้ 4 34 29
33 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ดวงคำ บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 4 34 29
34 เด็กชายทศธรรม   มีศิลป์ บ้านนาข่า 2 33 34
35 เด็กชายทศพล   ปะเกาทัน บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 2 33 34
36 เด็กชายธนวัฒน์   ประมาถา บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 33 34
37 เด็กชายจักรพันธุ์   เหง่าวังจาน บ้านนาข่า 3 33 34
38 เด็กหญิงสุรัตน์ดา อนุวาร บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 33 34
39 เด็กหญิงเกวลิน   พิมพันธ์ บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 4 33 34
40 เด็กหญิงปนัดดา   แม้นสุรา บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 32 40
41 เด็กหญิงปรียานุช   หนูแก้ว บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 3 32 40
42 เด็กหญิงจิระพัฒน์   ปะสังติโย บ้านหนองแต้ 2 30 42
43 เด็กชายทินภัทร   จันทร์พูล บ้านนาข่า 3 30 42
44 เด็กชายธีรภัทร์   โคธิเสน บ้านหนองแต้ 3 30 42
45 เด็กชายปริญญา   ดวงก้อม โคกสูงหนองเสียวหนองขี 3 30 42
46 เด็กหญิงพวงผกา   ปะติเส โคกสูงหนองเสียวหนองขี 3 30 42
47 เด็กชายภาณุวัฒน์   แสงสุดตา บ้านโคกเต่า 4 30 42
48 เด็กชายภูผา   กองทอง บ้านนาข่า 4 30 42
49 เด็กชายเจษฏา   ทองสิทธิ์ บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 29 49
50 เด็กชายศรันย์   แป้นสุขา บ้านหนองแต้ 4 29 49
51 เด็กชายณัฐวุฒิ   ปะตินัง บ้านนาข่า 3 28 51
52 เด็กชายภูมิทัศน์   ค้าโค บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 3 28 51
53 เด็กชายพิชิตพงศ์   ปะมา บ้านหนองแต้ 2 27 53
54 เด็กชายอุทิศ   ช่างฉลาด บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 27 53
55 เด็กหญิงวิลาสินี   ดีอยู่ บ้านหนองแต้ 3 27 53
56 เด็กชายทรงธรรม   มิเล บ้านนาข่า 4 27 53
57 เด็กชายพุฒิพงศ์   มัทรา บ้านนาข่า 4 27 53
58 เด็กชายสุนากร   พิมพ์โคตร บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 26 58
59 เด็กชายกฤษดา   กาหวาย บ้านหนองไผ่ 3 26 58
60 เด็กชายณัฐพงศ์   ทุพรม บ้านโคกเต่า 3 26 58
61 เด็กชายนราศักดิ์   ราชสีห์ บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 3 26 58
62 เด็กชายนัชชานนท์   ศรีหาชาด บ้านนาข่า 4 26 58
63 เด็กชายศุภชัย   แก้วจูมพล ประไพพัฒน์ 5 26 58
64 เด็กชายศาสตรา ประมาถา บ้านวังจานโนนสำราญ 5 26 58
65 เด็กหญิงชลธิฌา   ราหา โคกสูงหนองเสียวหนองขี 2 25 65
66 เด็กหญิงกนกพรรณ   สุปะโค บ้านนาข่า 3 25 65
67 เด็กชายธนากร   แก่นสุวรรณ์ บ้านโคกเต่า 4 25 65
68 เด็กชายนันทปรีชา   คำบริบูรณ์ บ้านนาข่า 2 24 68
69 เด็กชายอำพล   บัวคงเมือง บ้านโคกเต่า 3 24 68
70 เด็กชายนพคุณ   ศรีภูมิชน บ้านหนองแต้ 3 23 70
71 เด็กชายกิตติชัย   พันธ์น้อยนนท์ บ้านนาข่า 4 23 70
72 เด็กหญิงจารุณี   ญาณโภชน์ บ้านนาข่า 4 23 70
73 เด็กชายบัณฑิต   อยู่เย็น โคกสูงหนองเสียวหนองขี 2 22 73
74 เด็กชายศุภกิตติ   มะธิตะนัง บ้านโคกเต่า 4 22 73
75 เด็กชายจันทวรรณ   มิเล บ้านหัวสระ 5 22 73
76 เด็กชายกล้าณรงค์   เปิ่ม บ้านนาข่า 3 21 76
77 เด็กชายจักรกฤษ   เนาว์แก้ว บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 21 76
78 เด็กชายกิตติศักดิ์   ดาวเรือง บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 4 21 76
79 เด็กชายวชิรากร   ประกอบสิม บ้านหนองไผ่ 4 21 76
80 เด็กชายสุริยา   หัดที บ้านวังจานโนนสำราญ 4 21 76
81 เด็กหญิงอรระวี   วรรณแสน บ้านร่วมใจ   2 4 19 81
82 เด็กหญิงวิลาวัณย์   สุริยะน้อย บ้านวังจานโนนสำราญ 4 18 82
83 เด็กหญิงเกวรินทร์   น้อยคำแพง บ้านวังจานโนนสำราญ 2 0 83
84 เด็กชายสิทธา   ตาดี บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2   83
85 เด็กหญิงพัชรีพร   แดนขนบ  บ้านวังจานโนนสำราญ 2   83
86 เด็กชายกิตติพันธ์   จันลา บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 4   83
87 เด็กหญิงพัณณิตา   สารทอง บ้านนาข่า 4   83

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช