วันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ วัดขุนพรหมดำริ ตงท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม