ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต สพม. 26 มหาสารคาม ครั้งที่ 66 ปี 2559

• รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 14 ก.ย. – 20 ก.ย. 2559
• ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 26 ก.ย. – 30 ก.ย. 2559
• พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันเริ่ม => 23 ต.ค. 2559
• จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 3-4 พ.ย. 2559 ณ สารคามพิทฯ ผดุงนารี
• ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
• พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 11 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันได้ที่ 

http://esan66.sillapa.net/sm-mkm26/

กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญคำ 1. นายบุญช่วย  ดงเกิดกมลณัฐ
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวเจวรินทร์  น้อยสิงห์ 1. นายบุญช่วย  ดงเกิดกมลณัฐ
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฏฐาพร  อัปมะเย 1. นางยุพิน  ญาตินิยม
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 1. นายภู่กัน  สายงาม 1. นางยุพิน  ญาตินิยม
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปุญญานุช  แก้วทาสี 1. นางสาวยุวะลี  จำปีหอม
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 1. นางสาววริศรา  สารากาล 1. นางสาวยุวะลี  จำปีหอม
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นามจำปา 1. นางจิรารัตน์  ภวภูตานนท์
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1. นางสาวชลธิชา  หัดที 1. นางจิรารัตน์  ภวภูตานนท์
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจินตนา  ประกอบสำเนียง 2. เด็กหญิงชารียา  ยัควงศ์ 3. เด็กชายอัจฉริยภรณ์  ประกาสังข์ 1. นางสาวภัทรวดี  คำยา
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวกิตติกา  ลาภสิบ 2. นางสาวปนัดดา  จำปากะนันท์ 3. นางสาวฝนทิพย์  แก้วมี 1. นางสุพรรณี  โพธิ์ไพร
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายพลฤทธิ์  ศรีน้อย 1. นางศรัญญา  บุตรวงษ์
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายจักรพันธ์  พุฒศรี 1. นางดารา  นาเมืองรักษ์
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โคตรบรรเทา 2. เด็กหญิงพิชญาดา  ศรมณี 3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุตตะนา 1. นางอรวรรณ  ประเกาทัน 2. นางพรทวี  สุวรรณมิตร
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กชายศรายุทธ  ปะหูสี 1. นางสาวธีรารัตน์  มหาพรหม
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นายพัฒนพงษ์  พิชหอม 1. นายไพริน  วาปีโกมล
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บรรเทพ 2. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนแก้ว 3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ศรีวงษ์ษา 1. นายวีรชาติ  คำปาน 2. นางสาวประนอม   พุฒศรี
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวพรรณภา  จรอบรัทย์ 2. นางสาวพัชรี  สารทอง 3. นางสาวรัตติยา  ด้านเนาลา 1. นายกมล  ชุบสุวรรณ 2. นางอุไรวรรณ  บุญศรีทุม
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวนุชนารถ  แคนอินทร์ 2. นางสาวสรัญญา  วันตะโน 3. นางสาวเจนจิรา  วังหนองเสียว 1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  มะธิปิไข 2. นางสาววาสนา  ไวจำปา
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัลยานี  เต๊ะเส็น 2. เด็กหญิงจิระวดี  สารากาล 3. เด็กชายฐิติภรณ์  ไชยสมทิพย์ 1. นางวารุณี  หอมหวล 2. นายอานนท์  ตาลจรัส
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นางสาวพรนิภา  สีหาบุตรโต 2. นางสาวเนตรนภา  วังหนองเสียว 3. นางสาวเพชรรัตน์  ขำพิมาย 1. นางฐิติรัตน์  พรอินทร์ 2. นายอานนท์  ตาลจรัส
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  แคนอินทร์ 1. นางสุพัชฌา  วิลาจันทร์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวเสาวณิต  มีลี 1. นายสายันต์  วิลาจันทร์
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พุฒศรี 2. เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งบุญ 1. นางสุนิสา  หอมดวง 2. นางสาววรรษิตา  ชนะบุญ
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 1. นายทินกร  ดงเทียมศรี 2. นางสาวนาฎนภา  ทัศพงษ์ 1. นางละออ  มหาพรหม 2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  สิทธิวงษ์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวันวิสา  สีสิ่ว 1. นางสาวอัจฉรียา  เคแสง
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นายดวง  เบิกขุนทด 1. นายยงยุทธ  สรรพสอน
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลแก้ว 2. เด็กหญิงหฤทัย  บุญญาชีพ 1. นางสาวอัจฉรียา  เคแสง 2. นายยงยุทธ  สรรพสอน
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  บุญโพธิ์ 1. นางสาวอัจฉรียา  เคแสง
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 1. นายจารุภักดิ์  อาปะมาเถ 1. นายยงยุทธ  สรรพสอน
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายภิรวัช  แป้นสุขา 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  วังทอง 1. นางศรัญญา  บุตรวงษ์
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาววาสนา  ค่าโค 1. นางศรัญญา  บุตรวงษ์
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายภูษิต  ทุพรม 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายมนตรี  รักษาพล 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิชญา  บุตรวงษ์ 1. นางศรัญญา  บุตรวงษ์
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาววรรณภา  โสตกลาง 1. นางศรัญญา  บุตรวงษ์
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายธนปราชญ์  จันทรเสนา 1. นางนิภา  ปะมา
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสียา 1. นางสาวมาลีรัตน์  วรรณปะเก
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวพรพรรณ  วรรณปะเก 1. นางสาวอาภาภรณ์  ฉวีวงศ์
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายศุภกิตติ  มะธิตะนัง 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพวงผกา  ปะติเส 1. นางสาวศรัญญา  บุตรวงษ์
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวเบญจมาศ  เกตุหนองโพธิ์ 1. นางศรัญญา  บุตรวงษ์
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 1. นายกษาปณ์  แก้วงาม 2. นางสาวกาญจนาพร  ประทุมเหง่า 3. นายคมคาย  กุมผัน 4. นางสาวจิตรานุช  ประทุมโต 5. นางสาวจิราวรรณ  หงษาบัว 6. นางสาวชยาภรณ์  นาเมืองรักษ์ 7. นางสาวชลธิชา  วันดี 8. นายชัยชาญ  ภูมิบัว 9. นายชัยแพน  แสนแก้ว 10. นางสาวดวงมณี  เชาควนิช 11. นายธนะศักดิ์  ภักดีแก้ว 12. นายธีรโชติ  บุญพา 13. นายนที  นามประพัด 14. นางสาวปิยวดี  วังทอง 15. นางสาวพนิดา  แก่นพรม 16. นางสาวพรพรรณ  วรรณปะเก 17. นางสาวพัชรี  ชารีผาย 18. นายภัทรพงษ์  มิเล 19. นางสาวมณีรัตน์  จันทแสน 20. นายรติพงษ์  แสนสี 21. นายวระพงษ์  หันแจ้ด 22. นางสาววริศรา  สารากาล 23. นายวัฒนากร  จานบัตร 24. นายวัฒนากร  อัปมระกัง 25. นายวิลาวุธ  บุญมา 26. นายวุฒิพงษ์  อินทิแสง 27. นางสาวศิรินภา  ลครศรี 28. นายศุภวัฒน์  ศรีสมศักดิ์ 29. นายอนุรักษ์  ปลายขอก 30. นายอภิชัย  ปะลาโพธิ์ 31. นายอำคา  แสนสม 32. นางสาวอุรศา  จุปะมะนะ 33. นางสาวเจนนิศา  กองพลพรม 34. นางสาวเจวรินทร์  น้อยสิงห์ 35. นางสาวไอลดา  ศรีโยธา 1. นางสาวอัจฉรียา  เคแสง 2. นายยงยุทธ  สรรพสอน 3. นางสาวชุลีพร  ประมา 4. นายก้องเกียรติ  ใจเย็น 5. นางวารุณี  หอมหวล 6. นางวิไลพร  ภูมิเขตร์ 7. นายคมเพชร  โนแก้ว 8. นางนิภา  ปะมา
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสังข์ 2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พุฒศรี 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วิลาจันทร์ 2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทิ้งโคตร 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายพยุหพล  อักษรเสือ 2. นายเนวิน  อันทะหวา 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพษพร  ท้วมศิริ 2. เด็กหญิงเมธาพร  บัณฑิตแสน 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เตรือวรรณ 2. เด็กหญิงวรรณธิดา  แก้วหล้า 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชัญชนา  สิงหาราโท 2. เด็กชายพชร  ท้วมศิริ 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 1. นางสาวคัทรียา  โสมา 2. นางสาวจิราวรรณ  หงสาบัว 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 1. นางสาวสุภัสสร  พิงจันอัด 2. นางสาวเบญญาภา  วังคำเชื้อ 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์   ม.4-ม.6 1. นายนพรัตน์  โพธิ์กระสังข์ 2. นางสาวพรกนก  บุตรวงษ์ 1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์ 2. นางสาวณภัทริน  ปะกิคา
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์มา 2. เด็กหญิงพัชราภา  หงษ์ลอยลม 3. เด็กหญิงสุทธิการนต์  อัปมะโน 1. นางทองสุก  เลิกนอก 2. นายเกรียงไกร  แทบทาม
54 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตติพศ  ศรีวงศ์ราช 1. นางสาวชุลีพร  ประมา
55 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 1. นายวรวิช  คนยืน 1. นางสาวชุลีพร  ประมา
รวม 119 81

แหล่งที่มา  http://esan66.sillapa.net/sm-mkm26/modules/report/report_school.php?id=21

11  กันยายน  2559   คณะครูทุกท่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรและการวิเคราะห์ข้อสอบโอเนตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    ณ   ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   

k159 1

k159 2

logovit

 ดูแผนผังการจัดงาน click ที่ภาพ

plan