คำสั่งโรงเรียนนาข่าวิทยาคม

    ที่ ๑๙๐    / ๒๕๖๐

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ กำกับห้องสอบปลายภาค

           ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

------------------------------------------------

      ด้วยโรงเรียนนาข่าวิทยาคม   กำหนดให้มีการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่  -๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   ตามตารางที่โรงเรียนกำหนด เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้

          . คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาตลอดจนอำนวยการสอบให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

                   .  นายคมณ์  แคนสุข            ผู้อำนวยการ               ประธานกรรมการ

                   .  นายเฉลิม     รัทยาย         รองผู้อำนวยการ                      รองประธานกรรมการ

                   .  นายธีระพันธ์   หันทยุง       รองผู้อำนวยการ            กรรมการ

                    ๑.๔ นายสำลี เลิกนอก            รก.รองผู้อำนวยการ      กรรมการ

                   .๕ นายพชรพงศ์  วงศ์คำมา       รองผู้อำนวยการ           กรรมการและเลขานุการ

          . คณะกรรมการออกข้อสอบ   มีหน้าที่ ออกข้อสอบ  จัดชุดข้อสอบให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ส่งสำเนาข้อสอบภายในวันที่ ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และนำข้อสอบที่เสร็จสมบูรณ์ส่งฝ่ายจัดเก็บข้อสอบภายในวันที่     ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

                   .  ครูประจำวิชาทุกรายวิชา     ทุกระดับชั้น

          . คณะกรรมการโรเนียว / ทำสำเนาข้อสอบ  มีหน้าที่ โรเนียวข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบให้อยู่ในสภาพดีก่อนที่จะส่งมอบให้ครูประจำวิชา ประกอบด้วย   

                   .   นายพชรพงศ์  วงศ์คำมา         รองผู้อำนวยการ        ประธานกรรมการ

                   ๓.๒   นายอานนท์    ตาลจรัส        ครูคศ.๑                  รองประธานกรรมการ

                   ๓.๓  นายภูวนาถ     อาจนิยม        ผู้ช่วยครู                  กรรมการ

                    .   นายนวพล     ปาปะพัง       ผู้ช่วยครู                กรรมการ

๓.๕   นายยงยุทธ     สรรพสอน       ผู้ช่วยครู                 กรรมการและเลขานุการ

           .  คณะกรรมการจัดเก็บข้อสอบ  มีหน้าที่ ลงทะเบียนและเก็บรักษาข้อสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ในการสอบ ประกอบด้วย

                   .  นางวารุณี   หอมหวล                   ผช.ผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ

                  .  นางนิภา    ปะมา                ครูชำนาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ

                  .  นางสาวชุลีพร  ประมา        ผู้ช่วยครู                     กรรมการ

                  ๔.๔  นายนวพล  ปาปะพัง          ผู้ช่วยครู                    กรรมการ     

                  ๔.๕  นางศรัญญา     บุตรวงษ์        ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ

                  ๔.๖ นางสุนิสา   หอมดวง          ครูคศ.๑                   กรรมการและ ผช.เลขานุการ

        

  .  คณะกรรมการดำเนินการสอบ มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อสอบและอุปกรณ์สำหรับเย็บข้อสอบให้พร้อมที่จะมอบฝ่ายประสานงาน  และลงทะเบียนรับข้อสอบคืนเพื่อส่งมอบอาจารย์ประจำวิชาต่อไป ประกอบด้วย                 .๑ นายพชรพงศ์  วงศ์คำมา            รองผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ

                 .๒ นางวารุณี       หอมหวล           ผช.ผู้อำนวยการ         รองประธานกรรมการ

                .๓ นางทองสุก  เลิกนอก                ครูเชี่ยวชาญ                  กรรมการ

               .๔ ว่าที่ ร..สมชาย  สิทธิวงษ์         ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ

                 ๕.๕  นายปรัชญา  บุตรวงษ์              ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ                      

                 ๕.๖  นางนิภา  ปะมา                      ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ

                 ๕.๗  นางอรวรรณ  ประเกาทัน           ครูชำนาญการ               กรรมการ

                 ๕.๘ นางฐิติรัตน์  พรอินทร์              ครูชำนาญการ               กรรมการ

                 ๕.๙ นายศิลาวัฒน์  โนแก้ว              ครูชำนาญการ              กรรมการ

                 ๕.๑๐ นายอานนท์  ตาลจรัส              ครูคศ.๑                     กรรมการ

                 ๕.๑๑ นางพรทวี  สุวรรณมิตร           ครูคศ.๑                     กรรมการ

                ๕.๑๒ นายยงยุทธ     สรรพสอน       ผู้ช่วยครู                    กรรมการ

                 ๕.๑๓ นางสาวชุลีพร  ประมา             ผู้ช่วยครู                      กรรมการ

                 ๕.๑๔ นางสาวสุภัคภรณ์  เทียงปา       ผู้ช่วยครู                     กรรมการ

                 ๕.๑๕ นายภูวนาถ     อาจนิยม          ผู้ช่วยครู                   กรรมการ

                 ๕.๑๖ นายนวพล       ปาปะพัง        ผู้ช่วยครู                   กรรมการ

                ๕.๑๗ นางศรัญญา     บุตรวงษ์           ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

                ๕.๑๘ นางสุนิสา  หอมดวง               ครูคศ.๑                  กรรมการและ ผช.เลขานุการ        

  . คณะกรรมการประสานงาน  มีหน้าที่ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนำข้อสอบส่งคณะกรรมการคุมสอบ  พร้อมทั้งนำข้อสอบที่สอบเสร็จเรียบร้อย  กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์ เสร็จส่งคืนคณะกรรมการดำเนินการสอบประกอบด้วย

                  .๑ นางวารุณี หอมหวล              ผช.ผู้อำนวยการ         ประธานกรรมการ

               ๖.๒ ว่าที่ร.ต. สมชาย  สิทธิวงษ์       ครูชำนาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ

                ๖.๓ นายอานนท์    ตาลจรัส         ครูคศ.๑                  กรรมการประสานงานอาคาร ๒

                 ๖.๔ นายนวพล       ปาปะพัง       ผู้ช่วยครู                 กรรมการ ประสานงานอาคาร ๑ 

                 ๖.๕ นายยงยุทธ      สรรพสอน     ผู้ช่วยครู                  กรรมการประสานงานอาคาร ๓

                  ๖.๖ นางศรัญญา     บุตรวงษ์        ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 

                 ๖.๗ นางสุนิสา     หอมดวง           ครูคศ.๑                  กรรมการและ ผช.เลขานุการ  

.  คณะกรรมการกำกับห้องสอบ มีหน้าที่

                   .   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการด้วยการกำกับห้องสอบ พ..๒๕๔๘

                  .   หากข้อสอบมีปัญหาให้รีบรายงานคณะกรรมการอำนวยการโดยด่วน

     ประกอบด้วย

 

 

รายชื่อคณะกรรมการกำกับสอบ

ที่

ชื่อ-สกุล

๔ ต.ค ๖๐

๕ ต.ค ๖๐

๖ ต.ค ๖๐

หมายเหตุ

๑.

นางยุพิน  ญาตินิยม

๑/๑

๑/๒

๑/๓

 

๒.

นายศิลาวัฒน์  โนแก้ว

๒/๓

๑/๒

๑/๓

 

๓.

นางสาวประนอม  พุฒศรี

๑/๒

๑/๓

๑/๔

 

๔.

นางสาววรวรรณ  จันทร์แทน

๑/๒

๒/๒

๑/๔

 

๕.

นางสาวยุวะลี  จำปีหอม

๑/๓

๑/๔

๑/๑

 

๖.

นายธวัชชัย  พิณะพงษ์

๑/๓

๑/๔

๒/๒

 

๗.

นางสาวอัจฉริยา  เคแสง

๑/๔

๑/๑

๑/๒

 

๘.

นางสาวสุภัคภรณ์  เทียงปา

๑/๔

๒/๔

๑/๒

 

๙.

นางสุพรรณี  โพธิ์ไพร

๒/๒

๒/๓

๒/๔

 

๑๐.

นายภูวนาท  อาจนิยม

๒/๒

๒/๓

๒/๔

 

๑๑.

นางพรทวี  สุวรรณมิตร

๒/๓

๒/๔

๒/๑

 

๑๒.

นายปรัชญา  บุตรวงษ์

๒/๔

๒/๑

๒/๒

 

๑๓.

นางละออ     มหาพรหม

๒/๑

๒/๒

๒/๓

 

๑๔.

นางอรวรรณ  ประเกาทัน

๓/๒

๓/๓

๓/๔

 

๑๕.

นางสุพัชฌา  วิลาจันทร์

๓/๒

๓/๓

๓/๔

 

๑๖.

นายธนัช  นนทคำจันทร์

๓/๓

๓/๔

๓/๑

 

๑๗.

นางลภัสรดา  ทับสีรัก

๓/๓

๓/๔

๓/๑

 

๑๘.

นายสุข  ภูมิเขตร์

๓/๔

๓/๑

๓/๒

 

๑๙.

นางวิไลพร  ภูมิเขตร์

๓/๔

๓/๑

๓/๒

 

๒๐.

นางนิภา  ปะมา

๓/๑

๓/๒

๓/๓

 

๒๑.

นายรังสรรค์  อัปมาเก

๓/๑

๓/๒

๓/๓

 

๒๒.

นางสาวมาลีรัตน์  วรรณปะเก

๔/๑

๔/๒

๔/๓

 

๒๓.

นางสาวชุลีพร  ปะมา

๔/๑

๔/๒

๔/๓

 

๒๔.

นางสาววาสนา  ไวจำปา

๔/๒

๔/๓

๔/๑

 

๒๕.

นายเกรียงไกร  แทบทาม

๔/๒

๔/๓

๔/๑

 

๒๖.

นางทองสุก  เลิกนอก

๔/๓

๔/๑

๔/๒

 

๒๗.

นายวีรชาติ  คำปาน

๔/๓

๔/๑

๔/๒

 

๒๘.

นายกมล  ชุบสุวรรณ

๕/๑

๕/๒

๕/๓

 

๒๙.

นางฐิติรัตน์  พรอินทร์

๕/๑

๕/๒

๕/๓

 

ที่

ชื่อ-สกุล

๔ ต.ค ๖๐

๕ ต.ค ๖๐

๖ ต.ค ๖๐

หมายเหตุ

๓๐.

นายบุญช่วย   ดงเกิดกมลณัฐ

๕/๒

๕/๓

๕/๑

 

๓๑.

นายเศกสรรค์  ต่างใจเย็น

๕/๒

๕/๓

๕/๑

 

๓๒.

นางจิรารัตน์  ภวภูตานนท์

๕/๓

๕/๑

๕/๒

 

๓๓.

นางสาวภัทรวดี  คำยา

๕/๓

๕/๑

๕/๒

 

๓๔.

นายไพริน  วาปีโกมล

๖/๑

๖/๒

๖/๓

 

๓๕.

ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ  มะธิปิไข

๖/๑

๖/๒

๖/๓

 

๓๖.

นายสายันต์  วิลาจันทร์

๖/๒

๖/๓

๖/๑

 

๓๗.

นางสาววรรษิตา  ชนะบุญ

๖/๒

๖/๓

๖/๑

 

๓๘.

นางดารา  นาเมืองรักษ์

๖/๓

๖/๑

๖/๒

 

๓๙.

นางอุไรวรรณ  บุญศรีทุม

๖/๓

๖/๑

๖/๒

 

๔๐.

นางบุษบา  แก้วตา

/๔

๒/๑

๒/๓

 

       ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่   เสียสละ  และปฏิบัติตามระเบียบ

ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เต็มกำลังความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                   สั่ง   ณ วันที่  ๒๕     กันยายน พ..  ๒๕๖๐

                                                          ลงชื่อ  

                                                                        ( นายคมณ์  แคนสุข )

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาข่าวิทยาคม