ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

******************************

วันที่ ๔  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๑๐.๐๐ น.

ท ๒๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๑/๑- ๑/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ค ๒๑๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๑/๑- ๑/๔

๓.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พ ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา ๑

๑/๑- ๑/๔

พักลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น.

ส ๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา ๑

๑/๑- ๑/๔

๕.

  ๑๔.๓๐ ๑๕.๐๐ น.

     ส ๒๑๑๐๑

ประวัติศาสตร์ ๑

๑/๑- ๑/๔

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๑๐.๐๐ น.

ว ๒๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๑

๑/๑- ๑/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ศ ๒๑๑๐๑

ศิลปะ ๑

๑/๑- ๑/๔

๓.

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

   พ ๒๑๑๐๑

พลศึกษา ๑

๑/๑- ๑/๔

๔.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

     ว ๒๑๒๐๒

เคมีเข้มข้น ๑

๑/๑

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น.

อ ๒๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑/๑- ๑/๔

๖.

๑๔.๓๐ ๑๕.๐๐ น.

จ ๒๑๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

๑/๑,๑/๓,๑/๔

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๐๙.๓๐ น

ค ๒๑๒๐๒

คณิตศาสตร์เข้มข้น ๑

๑/๑

๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐  น.

ค ๒๑๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๑/๒

.

๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น.

ศ ๒๑๒๐๒

ภาษาไทยเพิ่มเติม

๑/๓-๑/๔

๒.

  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

ง ๒๑๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน

๑/๑- ๑/๔

พักกลางวัน

๓.

๑๓.๐๐ ๑๓.๓๐ น.

ว ๒๑๒๐๑

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม๑

๑/๑, ๑/๒

๔.

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ว ๒๑๒๐๓

ชีวิทยาเข้มข้น ๑

๑/๑

หมายเหตุ  วิชาสู่ความเป็นเลิศให้จัดสอบนอกตาราง

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

**************************

วันที่ ๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๑๐.๐๐ น.

ท ๒๒๑๐๑

ภาษาไทย ๓

๒ /๑ ๒/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ค ๒๒๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๓

๒ /๑ ๒/๔

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ส ๒๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๓

๒ /๑ ๒/๔

พักลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น.

อ ๒๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๓

๒ /๑ ๒/๔

๕.

๑๔.๓๐ ๑๕.๐๐ น.

พ ๒๒๒๐๑

สุขศึกษา ๓

๒ /๑ ๒/๔

วันที่ ๕  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๑๐.๐๐ น.

ว ๒๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๓

๒ /๑ ๒/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ส ๒๒๑๐๑

สังคมศึกษา ศาสนา๓

๒ /๑ ๒/๔

๓.

๑๑.๓๐ ๑๒.๐๐ น.

พ ๒๒๑๐๒

พลศึกษา ๓

๒ /๑ ๒/๔

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ น.

ศ ๒๒๑๐๑

ศิลปะ ๓

๒ /๑ ๒/๔

๕.

๑๔.๐๐ ๑๔.๓๐ น.

ส ๒๒๑๐๑

อาเซียน ๑

๒ /๑,๒/๓,๒/๔

๖.

๑๔.๓๐ ๑๕.๐๐ น.

  ๒๒๒๐๓

ชีววิทยาเข้มข้น ๓

๒/๑

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๐๙.๓๐ น.

ค ๒๒๒๐๒

คณิตศาสตร์เข้มข้น ๓

๒/๑

๐๘.๓๐๐๙.๓๐ น.

ค ๒๒๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓

๒/๒

๐๘.๓๐๐๙.๐๐ น.

จ ๒๒๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒

   ๒/๓,๒/๔

   ๒.

  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

จ ๒๒๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒

๒/๑

๓.

  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ว ๒๒๒๐๒

ฟิสิกล์เข้มข้น

๒/๑

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ น.

ง ๒๒๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน

๒ /๑ ๒/๔

๕.

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

  ๒๒๒๐๑

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

๒ /๑ ,๒/๒

หมายเหตุ  วิชาสู่ความเป็นเลิศให้จัดสอบนอกตาราง

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

                **************************

วันที่ ๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๑๐.๐๐ น.

ท ๒๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕

๓/๑-๓/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ค ๒๓๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๕

๓/๑-๓/๔

๓.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ส ๒๓๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๕

๓/๑-๓/๔

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น.

ส ๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา ๕

๓/๑-๓/๔

๕.

๑๔.๓๐ ๑๕.๐๐ น.

พ ๒๓๑๐๒

พลศึกษา ๕

๓/๑-๓/๔

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๑๐.๐๐ น.

ว ๒๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๕

๓/๑-๓/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

พ ๒๓๑๐๑

สุขศึกษา ๕

๓/๑-๓/๔

๓.

  ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ง ๒๓๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน ๕

๓/๑-๓/๔

๔.

  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

I ๒๓๒๐๑

การศึกษาค้นคว้าฯ

๓/๑

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น.

อ ๒๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๕

๓/๑-๓/๔

๖.

๑๔.๓๐ ๑๕.๓๐ น.

ว ๒๓๒๐๓

เคมีเข้มข้น ๓

๓/๑

วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๐๙.๓๐ น.

ค ๒๓๒๐๒

คณิตศาสตร์เข้มข้น ๕

๓/๑

 

๐๘.๓๐๐๙.๓๐ น.

ค ๒๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๓/๒

 

๐๘.๓๐๐๙.๐๐ น.

I ๒๓๒๐๑

การศึกษาค้นคว้า

๓/๓,๓/๔

๒.

  ๐๙.๓๐ -๑๐.๐๐ น.

จ ๒๓๒๐๑

ภาษาจีนเชิงธุรกิจ๓

๓/๑,๓/๓,๓/๔

๓.

  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

  ๒๓๒๐๑

วิทยาศาสตร์เพิ่ม ๕

๓/๑-๓/๒

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ น.

ศ ๒๓๑๐๑

ศิลปะ ๕

๓/๑- ๓/๔

๕.

๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.

ว ๒๓๒๐๒

ฟิสิกล์เข้มข้น ๓

๓/๑

หมายเหตุ  วิชาสู่ความเป็นเลิศให้จัดสอบนอกตาราง

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

******************************************

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ ๐๙.๓๐ น.

ท ๓๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๔/๑-๔/๓

๒.

๐๙.๓๐ ๑๑.๐๐ น.

ค ๓๑๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๔/๑-๔/๓

๓.

๑๑.๐๐ ๑๑.๓๐ น.

ส ๓๑๑๐๑

สุขศึกษา

๔/๑-๔/๓

พักกลางวัน

.

๑๓.๐๐๑๔.๐๐ น.

อ ๓๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๑

๔/๑-๔/๓

๕.

๑๔.๐๐๑๕.๐๐ น.

ส ๓๑๑๐๑

สังคมศึกษา 

๔/๑-๔/๓

๖.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ว ๓๑๒๒๖

เคมีพิเศษ ๑

๔/๑

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๑๐.๓๐ น.

ว ๓๑๑๐๑

ฟิสิกส์พื้นฐาน

๔/๑-๔/๓

๒.

  ๑๐.๓๐๑๑.๐๐ น.

ศ ๓๑๑๐๑

ศิลปะ

๔/๑-๔/๓

๓.

๑๑.๐๐  ๑๑.๓๐ น.

      ง ๓๑๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน

๔/๑-๔/๓

๔.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พ ๓๑๑๐๒

พลศึกษา

๔/๑-๔/๓

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐๑๔.๓๐ น.

ว ๓๑๑๐๓

ชีววิทยาพื้นฐาน

๔/๑ -๔/๓

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

  ๓๑๒๐๓

คณิตศาสตร์พิเศษ

       ๔/๑

๗.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ท ๓๑๒๐๑

การใช้ห้องสมุด ๑

๔/๒

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๒.

๐๘.๓๐๑๐.๓๐ น.

ค ๓๑๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๔/๑-๔/๒

๐๘.๓๐  ๐๙.๓๐ น.

ศ ๓๑๒๐๑

ศิลปะเพิ่มเติม

๔/๓

๓.

๑๐.๓๐  -   ๑๑.๐๐ น.

อ ๓๑๒๐๑

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๔/๑-๔/๓

๔.

๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

  ๓๑๒๐๑

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

      ๔/๑

๕.

๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

ท ๓๑๒๐๒

โครงงานภาษาไทย

๔/๒

พักกลางวัน

.

๑๓.๐๐๑๔.๓๐ น.

ว ๓๑๑๐๒

เคมีพื้นฐาน

๔/๑-๔/๓

๗.

๑๔.๓๐  ๑๕.๐๐ น.

จ ๓๑๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

๔/๑-๔/๓

หมายเหตุ  วิชาสู่ความเป็นเลิศให้จัดสอบนอกตาราง

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

***********************************

วันที่ ๔  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

๐๘.๓๐ -๐๙.๓๐ น.

ท ๓๒๑๐๑

  ภาษาไทย ๓

๕/๑ - ๕/๓

.

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

ค ๓๒๑๐๑

  คณิตศาสตร์ ๓

๕/๑- ๕/๓

๓.

๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐น.

ส ๓๒๑๐๑

  สังคมศึกษา ๓

๕/๑-๕/๓

พักลางวัน

.

๑๓.๐๐๑๔.๐๐ น.

อ ๓๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๓

๕/๑-๕/๓

๑๔.๐๐ ๑๔.๓๐น.

ศ ๓๒๑๐๑

ศิลปะ ๓

๕/๑ -๕/๓

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

พ ๓๒๑๐๒

พลศึกษา

๕/๑- ๕/๓

๗.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ว ๓๒๒๔๖

ชีววิทยาพิเศษ

๕/๑

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๑๐.๓๐ น.

ว ๓๒๒๐๔

ฟิสิกส์ ๒

๕/๑,๕/๒

๐๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น.

ว ๓๒๒๖๑

โลก ดาราศาสตร์ฯ

๕/๓

.

๑๐.๓๐ ๑๑.๐๐ น.

ส ๓๒๒๓๑

หน้าที่พลเมือง ๑

๕/๑- ๕/๓

๓.

๑๑.๐๐ ๑๑.๓๐ น.

ง ๓๒๑๐๒

การงานอาชีพฯ ๓

๕/๑- ๕/๓

๔.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.

อ ๓๒๒๐๒

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๕/๑- ๕/๓

พักลางวัน

๕.

๑๓.๐๐๑๔.๓๐ น.

  ๓๒๒๔๒

ชีววิทยา ๒

๕/๑,๕/๒

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ท ๓๒๒๐๑

การใช้ห้องสมุด

๕/๓

๖.

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

ง ๓๒๒๐๒

การงานอาชีพเพิ่มเติม ๒

๕/๓

๗.

๑๔.๓๐ ๑๕.๓๐ น.

        ๓๒๒๐๒

    คณิตศาสตร์พิเศษ

๕/๑

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ -๑๐.๓๐น.

      ๓๒๒๐๑

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๕/๑, ๕/๒

๐๘.๓๐ -๑๐.๐๐น.

ศ ๓๒๒๐๑

ศิลปะเพิ่มเติม

๕/๓

.

๑๐.๓๐ -๑๑.๐๐ น.

  ๓๒๑๐๑

สุขศึกษา ๓

๕/๑- ๕/๓

๓.

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

ส ๓๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์

๕/๑- ๕/๓

๔.

๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ง ๓๒๒๐๑

โปรแกรมภาษา C

๕/๑- ๕/๓

พักลางวัน

๕.

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

ว ๓๒๒๒๒

      เคมี ๔

๕/๑ ,๕/๒

๖.

๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.

     ท ๓๒๒๐๓

     ผญา

๕/๓

๗.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

        ๓๒๒๐๑

   ภาษาจีน

๕/๑-๕/๓

         หมายเหตุ  วิชาสู่ความเป็นเลิศให้จัดสอบนอกตาราง

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

***********************************

วันที่ ๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐๐๙.๐ น.

ท ๓๓๑๐๑

ภาษาไทยพื้นฐาน

๖/๑- ๖/๓

.

๐๙. - ๑๑.๐ น.

ค ๓๓๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๖/๑- ๖/๓

๓.

  ๑๑.๐๐- ๑๑.๓๐ น.

พ ๓๓๑๐๒

พลศึกษา

๖/๑- ๖/๓

๔.

  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ส ๓๓๑๐๑

ศิลปะพื้นฐาน

๖/๑-๖/๓

พักกลางวัน

.

๑๓.๐๐๑๔.๐๐ น.

อ ๓๓๑๐๑

อังกฤษพื้นฐาน

๖/๑- ๖/๓

๖.

๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ น.

ส ๓๓๑๐๑

สังคมพื้นฐาน

๖/๑ - ๖/๓

๗.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ส ๓๓๒๓๓

หน้าที่พลเมือง

๖/๑- ๖/๓

๘.

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ส ๓๓๑๐๒

ประวัติศาสตร์

๖/๑- ๖/๓

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

๑.

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ว ๓๓๒๐๔ 

ฟิสิกส์ ๔

๖/๑,๖/๒

๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

ง ๓๓๒๐๒

การงานอาชีพเพิ่ม

๖/๓

๒.

๑๐.๓๐ ๑๑.๐๐ น.

พ ๓๓๒๐๑

สุขศึกษา

๖/๑-๖/๓

๓.

  ๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐ น.

ง ๓๓๒๐๑

พานิชอิเล็กโทรนิค

๖/๑-๖/๓

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ว ๓๓๒๔๔

ชีววิทยา ๔

๖/๑,๖/๒

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ศ ๓๓๒๐๑

ศิลปะเพิ่มเติม๔

๖/๓

๕.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ง ๓๓๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน

๖/๑- ๖/๓

๖.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ค๓๓๒๐๓

คณิตศาสตร์พิเศษ

๖/๑

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

๑.

๐๘.๓๐ ๑๐.๓๐ น.

ค ๓๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๖/๑ -๖/๒

๐๘.๓๐ ๑๐ .๐๐ น.

ว ๓๓๒๘๒

รังสีที่มองไม่เห็น

๖/๓

๒.

๑๐.๓๐ ๑๑.๐๐ น.

อ ๓๓๒๐๓

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๖/๑-๖/๓

.

๑๑.๐๐ - ๑๑.๐น.

ส ๓๓๒๐๑

อาเซียน ๑

๖/๑-๖/๓

๔.

๑๑.๓๐  - ๑๒.๐๐ น.

จ ๓๓๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

๖/๑-๖/๓

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น.

ว ๓๓๒๔๔

เคมี ๔

๖/๑,๖/๒

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ท ๓๓๒๐๑

การใช้ห้องสมุด

๖/๓

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ว ๓๓๒๐๔

ฟิสิกล์พิเศษ

๖/๑

                 

หมายเหตุ  วิชาสู่ความเป็นเลิศให้จัดสอบนอกตาราง