รายชื่อคณะกรรมการกำกับสอบกลางภาค

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่

ชื่อ-สกุล

๒๗ ก.ค ๖๐

๒๘ ก.ค ๖๐

๓๑ ก.ค ๖๐

หมายเหตุ

๑.

นางยุพิน  ญาตินิยม

๑/๑

๑/๒

๑/๓

 

๒.

นายศิลาวัฒน์  โนแก้ว

๒/๓

๑/๒

๑/๓

 

๓.

นางสาวประนอม  พุฒศรี

๑/๒

๑/๓

๑/๔

 

๔.

นางสาววรวรรณ  จันทร์แทน

๑/๒

๒/๒

๑/๔

 

๕.

นางสาวยุวะลี  จำปีหอม

๑/๓

๑/๔

๑/๑

 

๖.

นายธวัชชัย  พิณะพงษ์

๑/๓

๑/๔

๒/๒

 

๗.

นางสาวอัจฉริยา  เคแสง

๑/๔

๑/๑

๑/๒

 

๘.

นางสาวสุภัคภรณ์  เทียงปา

๑/๔

๒/๔

๑/๒

 

๙.

นางสุพรรณี  โพธิ์ไพร

๒/๒

๒/๓

๒/๔

 

๑๐.

นายภูวนาท  อาจนิยม

๒/๒

๒/๓

๒/๔

 

๑๑.

นางพรทวี  สุวรรณมิตร

๒/๓

๒/๔

๒/๑

 

๑๒.

นายปรัชญา  บุตรวงษ์

๒/๔

๒/๑

๒/๒

 

๑๓.

นางละออ     มหาพรหม

๒/๑

๒/๒

๒/๓

 

๑๔.

นางอรวรรณ  ประเกาทัน

๓/๒

๓/๓

๓/๔

 

๑๕.

นางสุพัชฌา  วิลาจันทร์

๓/๒

๓/๓

๓/๔

 

๑๖.

นายธนัช  นนทคำจันทร์

๓/๓

๓/๔

๓/๑

 

๑๗.

นางสาวสาวิตรี  เนื่องมหา

๓/๓

๓/๔

๓/๑

 

๑๘.

นายสุข  ภูมิเขตร์

๓/๔

๓/๑

๓/๒

 

๑๙.

นางวิไลพร  ภูมิเขตร์

๓/๔

๓/๑

๓/๒

 

๒๐.

นางนิภา  ปะมา

๓/๑

๓/๒

๓/๓

 

๒๑.

นายรังสรรค์  อัปมาเก

๓/๑

๓/๒

๓/๓

 

๒๒.

นางสาวมาลีรัตน์  วรรณปะเก

๔/๑

๔/๒

๔/๓

 

๒๓.

นางสาวชุลีพร  ปะมา

๔/๑

๔/๒

๔/๓

 

๒๔.

นางสาววาสนา  ไวจำปา

๔/๒

๔/๓

๔/๑

 

๒๕.

นายเกรียงไกร  แทบทาม

๔/๒

๔/๓

๔/๑

 

๒๖.

นางทองสุก  เลิกนอก

๔/๓

๔/๑

๔/๒

 

๒๗.

นายวีรชาติ  คำปาน

๔/๓

๔/๑

๔/๒

 

๒๘.

นายกมล  ชุบสุวรรณ

๕/๑

๕/๒

๕/๓

 

๒๙.

นางฐิติรัตน์  พรอินทร์

-

-

๕/๓

 

ที่

ชื่อ-สกุล

๒๗ ก.ค ๖๐

๒๘ ก.ค ๖๐

๓๑ ก.ค ๖๐

หมายเหตุ

๓๐.

นายบุญช่วย   ดงเกิดกมลณัฐ

๕/๒

๕/๓

๕/๑

 

๓๑.

นายเศกสรรค์  ต่างใจเย็น

๕/๒

๕/๓

๕/๑

 

๓๒.

นางจิรารัตน์  ภวภูตานนท์

๕/๓

๕/๑

๕/๒

 

๓๓.

นางสาวภัทรวดี  คำยา

๕/๓

๕/๑

๕/๒

 

๓๔.

นายไพริน  วาปีโกมล

๖/๑

๖/๒

๖/๓

 

๓๕.

ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ  มะธิปิไข

๖/๑

๖/๒

๖/๓

 

๓๖.

นายสายันต์  วิลาจันทร์

๖/๒

๖/๓

๖/๑

 

๓๗.

นางสาววรรษิตา  ชนะบุญ

๖/๒

๖/๓

๖/๑

 

๓๘.

นางดารา  นาเมืองรักษ์

๖/๓

๖/๑

๖/๒

 

๓๙.

นางอุไรวรรณ  บุญศรีทุม

๖/๓

๖/๑

๖/๒

 

๔๐.

นางบุษบา  แก้วตา

/๑

๕/๒

๒/๓