ตารางสอบกลางภาคภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

******************************

วันที่  ๑๓  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ท ๒๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๑/๑- ๑/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ค ๒๑๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๑/๑- ๑/๔

๓.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พ ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา ๑

๑/๑- ๑/๔

พักลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ส ๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา ๑

๑/๑- ๑/๔

๕.

    ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

       ส ๒๑๑๐๑

ประวัติศาสตร์ ๑

๑/๑- ๑/๔

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ว ๒๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๑

๑/๑- ๑/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ศ ๒๑๑๐๑

ศิลปะ ๑

๑/๑- ๑/๔

๓.

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

    พ ๒๑๑๐๑

พลศึกษา ๑

๑/๑- ๑/๔

๔.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

     ว ๒๑๒๐๒

เคมีเข้มข้น ๑

๑/๑

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

อ ๒๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๑/๑- ๑/๔

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

จ ๒๑๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

๑/๑,๑/๓,๑/๔

วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น

ค ๒๑๒๐๒

คณิตศาสตร์เข้มข้น ๑

๑/๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.

ค ๒๑๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๑/๒

.

   ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ศ ๒๑๒๐๒

ภาษาไทยเพิ่มเติม

๑/๓-๑/๔

๓.

    ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

ง ๒๑๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน

๑/๑- ๑/๔

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ส ๒๑๑๐๑

หน้าที่พลเมือง

๑/๑- ๑/๔

๕.

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

ว ๒๑๒๐๑

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม๑

๑/๑, ๑/๒

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ว ๒๑๒๐๓

ชีวิทยาเข้มข้น ๑

๑/๑

 

ตารางสอบกลางภาคภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

**************************

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ท ๒๒๑๐๑

ภาษาไทย ๓

๒ /๑ – ๒/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ค ๒๒๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๓

๒ /๑ – ๒/๔

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ส ๒๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๓

๒ /๑ – ๒/๔

พักลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

อ ๒๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๓

๒ /๑ – ๒/๔

๕.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

พ ๒๒๒๐๑

สุขศึกษา ๓

๒ /๑ – ๒/๔

วันที่ ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ว ๒๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๓

๒ /๑ – ๒/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ส ๒๒๑๐๑

สังคมศึกษา ศาสนา๓

๒ /๑ – ๒/๔

๓.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พ ๒๒๑๐๒

พลศึกษา ๓

๒ /๑ – ๒/๔

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ศ ๒๒๑๐๑

ศิลปะ ๓

๒ /๑ – ๒/๔

๕.

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ส ๒๒๑๐๑

อาเซียน ๑

๒ /๑,๒/๓,๒/๔

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ว  ๒๒๒๐๓

ชีววิทยาเข้มข้น

๒/๑

 

วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

ค ๒๒๒๐๒

คณิตศาสตร์เข้มข้น

๒/๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

ค ๒๒๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๒/๒

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

จ ๒๒๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒

   ๒/๓,๒/๔

๒.

   ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ส ๒๒๒๓๓

หน้าที่พลเมือง

๒ /๑ – ๒/๔

๓.

   ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

จ ๒๒๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒

๒/๑

๔.

  ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ว ๒๒๒๐๒

ฟิสิกล์เข้มข้น

๒/๑

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ง ๒๒๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน

๒ /๑ – ๒/๔

๖.

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ว  ๒๒๒๐๑

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

๒ /๑ ,๒/๒

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

                **************************

 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ท ๒๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕

๓/๑-๓/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ค ๒๓๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๕

๓/๑-๓/๔

๓.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ส ๒๓๑๐๒

ประวัติศาสตร์๕

๓/๑-๓/๔

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ส ๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา ๕

๓/๑-๓/๔

๕.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

พ ๒๓๑๐๑

พลศึกษา

๓/๑-๓/๔

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ว ๒๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๕

๓/๑-๓/๔

.

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

พ ๒๓๑๐๑

สุขศึกษา

๓/๑-๓/๔

๓.

   ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ง ๒๓๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน ๕

๓/๑-๓/๔

๔.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

I ๒๓๒๐๑

การศึกษาค้นคว้า

๓/๑

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

อ ๒๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๕

๓/๑-๓/๔

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ศ ๒๓๑๐๑

ศิลปะ ๕

๓/๑- ๓/๔

๗.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ว ๒๓๒๐๓

เคมีเข้มข้น ๓

๓/๑

วันที่๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

ค ๒๓๒๐๒

คณิตศาสตร์เข้มข้น ๕

๓/๑

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

ค ๒๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๓/๒

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

I ๒๓๒๐๑

การศึกษาค้นคว้า

๓/๓,๓/๔

๒.

  ๐๙.๓๐ -๑๐.๐๐ น.

จ ๒๓๒๐๑

ภาษาจีนเชิงธุรกิจ๓

๓/๑,๓/๓,๓/๔

๓.

  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ว  ๒๓๒๐๑

วิทยาศาสตร์เพิ่ม ๕

๓/๑-๓/๒

พักกลางวัน

๔.

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ส ๒๓๒๓๕

หน้าที่พลเมือง

๓/๑- ๓/๔

๕.

๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ น.

ว ๒๓๒๐๒

ฟิสิกล์เข้มข้น ๓

๓/๑

 

---

ตารางสอบกลางภาคภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

******************************************

วันที่  ๑๓ กรกฎาคม  พ .ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

ท ๓๑๑๐๑

ภาษาไทย  ๑

๔/๑-๔/๓

๒.

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

ค ๓๑๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๔/๑-๔/๓

๓.

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

ศ ๓๑๑๐๑

ศิลปะ

๔/๑-๔/๓

พักกลางวัน

.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

อ ๓๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๑

๔/๑-๔/๓

๕.

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ส ๓๑๑๐๑

สังคมศึกษา  ๑

๔/๑-๔/๓

๖.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ว ๓๑๒๒๖

เคมีพิเศษ ๑

๔/๑

 

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

ว ๓๑๑๐๑

ฟิสิกส์พื้นฐาน

๔/๑-๔/๓

๒.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

      พ ๓๑๑๐๑

สุขศึกษา

๔/๑-๔/๓

๓.

๑๑.๐๐  –  ๑๑.๓๐ น.

      ง ๓๑๑๐๑

การงานอาชีพพื้นฐาน

๔/๑-๔/๓

๔.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พ ๓๑๑๐๓

พลศึกษา

๔/๑-๔/๓

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ว ๓๑๑๐๓

ชีววิทยาพื้นฐาน

๔/๑ -๔/๓

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ค  ๓๑๒๐๓

คณิตศาสตร์พิเศษ

    ๔/๑

 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๒.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ค ๓๑๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๔/๑-๔/๒

๐๘.๓๐  – ๐๙.๓๐ น.

ศ ๓๑๒๐๑

ศิลปะเพิ่มเติม

๔/๓

๓.

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ท ๓๑๒๐๑

การใช้ห้องสมุด ๑

๔/๓

๔.

 ๑๐.๐๐  -   ๑๐.๓๐ น.

อ ๓๑๒๐๑

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๔/๑-๔/๓

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ง  ๓๑๒๐๑

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

    ๔/๑-๔/๓

พักกลางวัน

.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ว ๓๑๑๐๒

เคมีพื้นฐาน

๔/๑-๔/๓

๗.

๑๓.๐๐  – ๑๔.๓๐ น.

จ ๓๑๒๐๑

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

๔/๑-๔/๓

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบกลางภาคภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

***********************************

วันที่  ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

๐๘.๓๐ -๐๙.๓๐ น.

ท ๓๒๑๐๑

  ภาษาไทย ๓

๕/๑ - ๕/๓

.

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

ค ๓๒๑๐๑

  คณิตศาสตร์ ๓

๕/๑- ๕/๓

๓.

  ๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐น.

ส ๓๒๑๐๑

  สังคมศึกษา ๓

๕/๑-๕/๓

พักลางวัน

.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

อ ๓๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๓

๕/๑-๕/๓

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐น.

ศ ๓๒๑๐๑

ศิลปะ ๓

๕/๑ -๕/๓

๖.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

พ ๓๒๑๐๑

พลศึกษา

๕/๑- ๕/๓

๗.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ว ๓๒๒๔๒

ชีววิทยาพิเศษ

๕/๑

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

ว ๓๒๒๐๔

ฟิสิกส์ ๒

๕/๑,๕/๒

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ว ๓๒๒๖๑

โลก ดาราศาสตร์ฯ

๕/๓

.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

ส ๓๒๒๓๑

หน้าที่พลเมือง ๑

๕/๑- ๕/๓

๓.

๑๑.๐๐– ๑๑.๓๐ น.

ง ๓๒๑๐๒

การงานอาชีพฯ ๓

๕/๑- ๕/๓

๔.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.

อ ๓๒๒๐๒

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๕/๑- ๕/๓

พักลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

  ๓๒๒๔๒

ชีววิทยา ๒

๕/๑,๕/๒

๖.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ท ๓๒๒๐๑

การใช้ห้องสมุด

๕/๓

๗.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

      ค  ๓๒๒๐๓

    คณิตศาสตร์พิเศษ

๕/๑

                                        วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ -๑๐.๓๐น.

      ค ๓๒๒๐๑

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๕/๑, ๕/๒

๐๘.๓๐ -๑๐.๐๐น.

ศ ๓๒๒๐๑

ศิลปะเพิ่มเติม

๕/๓

.

๑๐.๓๐ -๑๑.๐๐ น.

พ  ๓๒๑๐๑

สุขศึกษา ๓

๕/๑- ๕/๓

๓.

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

ส ๓๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์

๕/๑- ๕/๓

๔.

๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ง ๓๒๒๐๑

โปรแกรมภาษาซี

๕/๑- ๕/๓

พักลางวัน

๕.

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

ว ๓๒๒๒๒

      เคมี ๔

๕/๑ ,๕/๒

๖.

๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.

      ท ๓๒๒๐๓

     ผญา

๕/๓

๗.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

      จ  ๓๒๒๐๑

   ภาษาจีน

๕/๑-๕/๓

         

  ตารางสอบกลางภาคภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

***********************************

วันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐ น.

 ท ๓๓๑๐๑

ภาษาไทยพื้นฐาน

๖/๑- ๖/๓

.

๐๙. - ๑๑.๐ น.

 ค ๓๓๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๖/๑- ๖/๓

๓.

  ๑๑.๐๐- ๑๑.๓๐ น.

พ ๓๓๑๐๒

พลศึกษา

๖/๑- ๖/๓

๔.

  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ส ๓๓๑๐๑

ศิลปะพื้นฐาน

๖/๑-๖/๓

พักกลางวัน

.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

อ ๓๓๑๐๑

อังกฤษพื้นฐาน

๖/๑- ๖/๓

๖.

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ส ๓๓๑๐๑

สังคมพื้นฐาน

๖/๑ - ๖/๓

๗.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ส ๓๓๒๓๓

หน้าที่พลเมือง

๖/๑- ๖/๓

วันที่   ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

๑.

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ว ๓๓๒๐๔ 

ฟิสิกส์ ๔

๖/๑,๖/๒

๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

ง ๓๓๒๐๒

การงานอาชีพเพิ่ม

๖/๓

๒.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ท ๓๓๒๐๑

การใช้ห้องสมุด

๖/๓

๓.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

พ ๓๓๒๐๑

สุขศึกษา

๖/๑-๖/๓

๔.

   ๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐ น.

ง ๓๓๒๐๑

พานิชอิเล็กโทรนิค

๖/๑-๖/๓

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ว ๓๓๒๔๔

ชีววิทยา ๔

๖/๑,๖/๒

.

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ศ ๓๓๒๐๑

ศิลปะเพิ่มเติม๔

๖/๓

๗.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

จ ๓๓๒๐๑

ภาษาจีนเพิ่มเติม

๖/๑- ๖/๓

๘.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ค๓๓๒๐๓

คณิตศาสตร์พิเศษ

๖/๑

 

วันที่   ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

วิชาที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

ค ๓๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

๖/๑ -๖/๒

๐๘.๓๐ – ๑๐ .๐๐ น.

ศ ๓๓๒๐๑

ศิลปะเพิ่มเติม

๖/๓

๓.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

อ ๓๓๒๐๓

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๖/๑-๖/๓

.

๑๑.๐๐ - ๑๑.๐น.

ส ๓๓๒๐๑

อาเซียน ๑

๖/๑-๖/๓

พักกลางวัน

๕.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ว ๓๓๒๔๔

เคมี ๔

๖/๑,๖/๒

๖.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ว ๓๓๒๘๒

รังสีที่มองไม่เห็น

๖/๓

๗.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ว ๓๓๒๐๔

ฟิสิกล์พิเศษ

๖/๑