ข้าราชการครู/พนักงานครู

ที่

ชื่อ   – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

1

นางกัญญา ภวภูตานนท์

57

36

คศ.3

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

2

นายกมล ชุบสุวรรณ

55

34

คศ.3

กศ.บ.

 ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

3

นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ

53

32

คศ.3

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

4

นายสำลี เลิกนอก

55

31

คศ.3

 ค.บ.

 สุขศึกษา

สุขศึกษาฯ

5

นางทองสุก เลิกนอก

54

30

คศ.4

 ค.บ.

 สุขศึกษา

สุขศึกษาฯ

6

นายสุข ภูมิเขตร์

52

29

คศ.3

สส.บ.

ส่งเสริมการเกษตร

การงานฯ

7

นายปรัชญา บุตรวงษ์

48

26

คศ.3

ค.ม.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การงานฯ

8

นายสมชาย สิทธิวงษ์

50

26

คศ.3

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคม

9

นางดารา นาเมืองรักษ์

50

24

คศ.3

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

10

นางวารุณี หอมหวล

47

22

คศ.3

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

11

นางศรัญญา บุตรวงษ์

46

22

คศ.3

ค.ม.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

12

นางสาวมาลีรัตน์ วรรณปะเก

42

20

คศ.3

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

13

นายไพริน วาปีโกมล

44

20

คศ.2

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

14

นายประเสริฐ มะฐิปิไข

39

16

คศ.2

ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์

ที่

ชื่อ   – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

15

นางยุพิน ญาตินิยม

39

16

คศ.2

ศศ.ม.

การวัดและประเมินผล

ภาษาไทย

16

นางนิภา ปะมา

38

14

คศ.2

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

17

นายวีรชาติ คำปาน

38

11

คศ.2

ค.บ.

เคมี

วิทยาศาสตร์

18

นางสาวพัชรี บุญค้ำ

34

10

คศ.2

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การงานฯ

19

นางสุพรรณี โพธิ์ไพร

40

9

คศ.2

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

20

นางสาววาสนา ไวจำปา

36

9

คศ.2

 วท.บ.

 ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

21

นางอรวรรณ ประเกาทัน

44

10

คศ.2

คม.

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

22

นางละออ มหาพรหม

54

10

คศ.1

 ค.บ.

 สังคมศึกษา

สังคม

23

นางพรทวี สุวรรณมิตร

36

10

คศ.1

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

24

นายคมเพชร โนแก้ว

31

7

คศ.1

ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

25

นางสาวภัทรวดี คำยา

35

7

คศ.1

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

26

นางฐิติรัตน์ พรอินทร์

39

6

คศ.1

ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์

27

นางสาวยุวะลี จำปีหอม

31

6

คศ.1

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

28

นางวิไลพร ภูมิเขตร์

48

6

คศ.1

คศ.บ.

คหกรรมศาสตร์

การงานฯ

29

นางสาวสาวิตรี เนื่องมหา

30

6

คศ.1

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

30

นางสุพัชฌา วิลาจันทร์

37

6

คศ.1

 ค.บ.

 สังคมศึกษา

สังคม

31

นางอุไรวรรณ บุญศรีทุม

40

6

คศ.1

 วท.ม.

 เคมีศึกษา

วิทยาศาสตร์

32

นายเกียรติศักดิ์ วันล้วน

39

4

คศ.1

 ค.บ.

 อุตสาหกรรมฯ

การงานฯ

33

นางณัฐนันท์ จันทะไทย

45

4

คศ.1

ศษ.บ.

 ศิลปศึกษา

ศิลปะ

34

นายธนัช นนทะคำจันทร์

31

4

คศ.1

ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา

สุขศึกษาฯ

35

นางประนอม พุฒศรี

44

4

คศ.1

ค.บ.

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

36

นายรังสรรค์ อัปมาเก

31

4

คศ.1

ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา

สุขศึกษาฯ

37

นายอานนท์ ตาลจรัส

30

4

คศ.1

วท.บ.

 เคมี

วิทยาศาสตร์

7

นางสุนิสา หอมดวง

41

5

ครู

ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษา

พนักงานจ้าง(ปฎิบัติหน้าที่สอน)

ที่

ชื่อ   – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน   (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

1

นายก้องเกียรติ ใจเย็น

25

3

ศป.บ.

นาฏศิลป์ไทย

ศิลปะ

2

นายชานนท์ ทิพยชาติ

36

8

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

3

นางสาวธีรารัตน์ มหาพรหม

25

1

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

4

นายยงยุทธ สรรพสอน

29

4

วท.บ.

สื่อนฤมิต

ศิลปะ

5

นางสาววรรษิตา ชนะบุญ

47

8

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

6

นางสาวอาภาภรณ์ ฉวีวงค์

25

1

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

ที่

ชื่อ   – ชื่อสกุล

อายุ

ตำแหน่ง

วุฒิ

สาขา

ปฏิบัติหน้าที่

1

นางสาวทัศนีย์   ละครพล

30

บุคลากรสนับสนุนการสอน

ป.ตรี

การบัญชี

งานบัญชี

2

นางสาวปทิตญา มูลวันดี

29

บุคลากรสนับสนุนการสอน

ปทส.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานพัสดุ

3

นายเกรียงไกร แทบทาม

32

บุคลากรสนับสนุนการสอน

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานธุรการ