กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

kidja.png

นายกิจจาพิสิฐ  ภัทรพงศ์ตฤณ

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาร

tn.jpg  rung.jpg
นายธนัช  นนทะคำจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายรังสรรค์ อัปมาเก
ครูชำนาญการ