กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ่านประวัติ

นายสำลี เลิกนอก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

อ่านประวัติ อ่านประวัติ อ่านประวัติ

นายรังสรรค์ อัปมาเก
ครูผู้ช่วย

นายธนัช  นนทคำจันทร์
ครูผู้ช่วย
นายเศกสรรค์ ต่างใจเย็น
ผู้ช่วยครู