ประวัติ
 
 
นางสาวมาลีรัตน์  วรรณปะเก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
    ประวัติ ประวัติ

 
 
นางนิภา     ปะมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นายคมเพชร    โนแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ