กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
 
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิทธิวงษ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
  ประวัติ ประวัติ ประวัติ
นายสายันต์  วิลาจันทร์
ตำแหน่ง  ครูชำาญการพิเศษ
นางสุพัชฌา วิลาจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางละออ มหาพรหม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางสุนิสา หอมดวง
ครูชำนาญการ