ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2558 (ณ  วันที่10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

 

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 751คน       จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.1

4

52

55

107

26.75

ม.2

4

56

63

119

29.75

ม.3

4

89

67

156

39

ม.4

3

54

60

114

38

ม.5

3

55

68

123

41

ม.6

3

64

68

132

44

รวมทั้งสิ้น

21

370

381

751

35.76