คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑. นายกฤษณะ อัปมาเถ ตำแหน่งประธานกรรมการนักเรียน ๒. นายอมรนิวัฒน์ ยัควงศ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ ๑

๓. นายธนาคาร ภักดีแก้ว ตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ ๒

๔. นายจิราวุฒิ บุญคำ ตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิชาการ ๕. นางสาวญาติมา วันแก้ว ตำแหน่งกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๖. นายอลงกต ปะมา ตำแหน่งกรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ ๗. นายอธิภัทร ดงเกิดกมลณัฐ ตำแหน่งกรรมการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม ๘. นางสาวจุฑามาศ เทศสาย ตำแหน่งกรรมการฝ่ายการเงิน

๙. นางสาวจิราภรณ์ โคตรมี ตำแหน่งกรรมการฝ่ายปฏิคม ๑๐. นายพัฒนัย สุตนา ตำแหน่งกรรมการและฝ่ายสวัสดิการ ๑๑. นายดิษพงศ์ แก้วมี ตำแหน่งกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ๑๒. นายชุณหภัทร รัทยาย ตำแหน่งกรรมการและฝ่ายสารวัตรนักเรียน ๑๓. นายเล็ก โสเก ตำแหน่งกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๔. นางสาวนันทิชา สินคำกอง ตำแหน่งกรรมการฝ่ายเลขานุการ ๑๕. นางสาววิจิตรา เปรมทา ตำแหน่งกรรมการฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑. นายกมล ชุบสุวรรณ หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ๒. นายสุข ภูมิเขตร์ ที่ปรึกษา ๓. สิบเอกอรรถพล ปักกาวะเล ที่ปรึกษา ๔. นายไพริน วาปีโกมล ที่ปรึกษา ๕. ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ มะธิปิไข ที่ปรึกษาและเลขานุการ