คุณลักษณะอันพึงประสงค์

         ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

        ๒. ซื่อสัตย์สุจริต

        ๓. มีวินัย

        ๔. ใฝ่เรียนรู้

       ๕. อยู่อย่างพอเพียง

       ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

      ๗. รักความเป็นไทย

      ๘. มีจิตสาธารณะ