ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาข่าวิทยาคม

         ๑. นายประยูร นันทะเเสน   ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒
        ๒. นายสมจิต อินสร          ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓
        ๓. นายประมวล ชาวเรือ      ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗
        ๔. นายทวีป แก่นวิชัย        ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘
        ๕. นายทองม้วน สิงห์สู่ถ้ำ   ๒๕๒๘ – ๒๕๓๖
        ๖. นายนิรุตติ์ พลโคตร       ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑
        ๗. นายมังกร ปทุมพร        ๒๕๔๑ - ๒๕๕๐
        ๘. นายอำนาจ ไลออน       ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
        ๙. นายชัยยนต์ ผือโย        ๒๕๕๔ -  ๒๔๕๕
       ๑๐.นายองอาจ  สว่างทิศ     ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๖
       ๑๑.นายคมณ์  แคนสุข        ๒๕๕๖ -๒๕๖๑

       ๑๒.ดร.วิทยา  แสงคำไพ     ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

       ๑๓.นายอวยชัย  ปัจจัยมงคล ๒๕๖๓-ปัจจุบัน