วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision) เป็นสถานศึกษา ลูกพระธาตุนาดูน มุ่งให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ควบคู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี ครูดีมีมาตรฐาน สื่อสารหลายภาษา บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ไอซีที และชุมชนเป็นกลไกลขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
        1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการพัฒนาทักษะการคิด และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
        2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ด้วยเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
        3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        4. พัฒนาระบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และสังคมให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ (Goal)
        1. นักเรียนโรงเรียนนาข่าวิทยาคมเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
        2. โรงเรียนนาข่าวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
        3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนาข่าวิทยาคมมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความสามารถในการวัดผลประเมินผล และมีทักษะในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        4. ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง