โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีพื้นที่จำนวน 70 ไร่
           เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2521 สมัยนายแพทย์บุญสม มาร์ติน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนายประยูร นันทะแสน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
           ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) เป็นปีแรกและพัฒนาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน จำนวน 844 คน ชาย 410 คน หญิง 434 คน ข้าราชการครู จำนวน 35 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน ครูอัตราจ้างของ อบจ. จำนวน 9 คน บุคลากรสนันสนุนการสอน 1 คน ครูอัตรจ้างของโรงเรียน จำนวน 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว(ภารโรง) จำนวน 5 คน คนสวน จำนวน 1 คน มีห้องเรียน จำนวน 24 ห้อง อาคารเรียนถาวรแบบ 216(ค) จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนถาวรแบบ 216(ล) จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนถาวรแบบ 312(ค) จำนวน 1 หลังอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 9 หลัง (10 หน่วย) บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 2 หลัง หอพักนักเรียน จำนวน 4 หลัง