สรุปความสำเร็จของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

๑.       ด้านครู

๑.๑  ครูดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ที่

ชื่อ - สกุล

กลุ่มสาระ

จากหน่วยงาน

สถานที่รับ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๔

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

นายชัยยนต์  ผือโย

นายวีระ  ภวภูตานนท์

นายธีระพันธ์  หันทยุง

นางวารุณี  หอมหวล

นายกมล  ชุบสุวรรณ

ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  มะธิปิไข

นางสาววาสนา  ไวจำปา

นายอานนท์  ตาจสรัส

นางศรัญญา  บุตรวงษ์

นางดารา  นาเมืองรักษ์

นางลัดดาวัลย์  เทพจันดา

นางสุพิชญา  ประมาคะมา

นางกัญญา  ภวภูตานนท์

นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ

สิบเอกอรรถพล  ปักกาวะเล

นางสุพรรณี  โพธิ์ไพร

นางมาลีรัตน์  บุ้งทอง

นางนงเยาว์  แคนสุข

ว่าที่ ร.ต.สมชาย  สิทธิวงษ์

นายบุญทัน  โสมูล

นางละออ  มหาพรหม

นายสุข  ภูมิเขตร์

นายปรัชญา  บุตรวงษ์

นายธรรมรัตน์  อนนท์

นางสาวพัชรี  บุญค้ำ

นางวิไลพร  ภูมิเขตร์

นายเกียรติศักดิ์  วันล้วน

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

สังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ

การงานฯ

การงานฯ

การงานฯ

การงานฯ

การงานฯ

การงานฯ

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

โรงแรมวสุ

โรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุโรงแรมวสุ

ที่

ชื่อ - สกุล

กลุ่มสาระ

หน่วยงาน

สถานที่รับ

๒๘

๒๙

นายพชรพงศ์  วงศ์คำมา

นางสาวจิตนภา  ไชนเทพา

 

ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบจ.มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

 

โรงแรมวสุโรงแรมวสุ

 

๑.๒  ครูดีเด่น คุรุสภา

 

ที่

ชื่อ – สกุล

กลุ่มสาระ

จากหน่วยงาน

สถานที่รับ

นายธีระพันธ์  หันทยุง

นายบุญช่วย  ดงเกิดกมลณัฐ

นายพชรพงษ์  วงษ์คำมา

นายปรัชญา  บุตรวงษ์

นางศรัญญา  บุตรวงษ์

บริหาร

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานฯ

คณิตศาสตร์

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

โรงแรมวสุ

โรงแรมวสุ

โรงแรมวสุ

โรงแรมวสุ

โรงแรมวสุ

 

๑.๓  ครูผู้สอนดีเด่น เข็มเชิดชูเกียรติคุรุสภา

 

ที่

ชื่อ – สกุล

กลุ่มสาระ

จากหน่วยงาน

สถานที่รับ

นายสำลี  เลิกนอก

นางนงเยาว์  แคนสุข

นางทองสุก  เลิกนอก

สุขศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

การงานฯ

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

โรงแรมวสุ

โรงแรมวสุ

โรงแรมวสุ

 

๑.๔  ครูดีเด่นสายผู้สอน กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  ๑๐  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ที่

ชื่อ – สกุล

กลุ่มสาระ

จากหน่วยงาน

สถานที่รับ

นายสำลี  เลิกนอก

นางนงเยาว์  แคนสุข

นางศรัญญา  บุตรวงษ์

สุขศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

การงานฯ

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  ๑๐ 

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  ๑๐ 

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  ๑๐ 

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

 

แหล่งที่มา: ฝ่ายวิชาการ