โปรแกรมดูผลการเรียนออนไลน์

[เกี่ยวกับโปรแกรม]

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

วิธีใช้งาน กรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก   ตัวอย่าง  01234    ตกลง
หมายเหตุ ผลการเรียนที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง ให้ตรวจสอบกับงานทะเบียนวัดผล เท่านั้น

 

 เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก