แสดงรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม

ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
1
06201
เด็กชายชัชนันท์   แก้วงาม
ม. 1/1
2
06202
เด็กชายฐาปกรณ์   สีสิ่ว
ม. 1/1
3
06203
เด็กชายณัฐพร   ประกอบสิม
ม. 1/1
4
06204
เด็กชายดิลก   ปะมา
ม. 1/1
5
06205
เด็กชายธนวัฒน์   กางโสภา
ม. 1/1
6
06206
เด็กชายธวัชชัย   พฤษชาติ
ม. 1/1
7
06207
เด็กชายธันวา   มั่นวาจา
ม. 1/1
8
06208
เด็กชายธีรภัทร   สุพะกำ
ม. 1/1
9
06209
เด็กชายปรเมษฐ   กองพลพรม
ม. 1/1
10
06210
เด็กชายพรชนก   ไชโย
ม. 1/1
11
06211
เด็กชายภัทรพงศ์   พันธ์โนราช
ม. 1/1
12
06212
เด็กชายภูวดล   สุฑาอัฐ
ม. 1/1
13
06213
เด็กชายศักดิ์ชัย   ไชยธงรัตน์
ม. 1/1
14
06214
เด็กชายสุริยะ   บุญศรี
ม. 1/1
15
06215
เด็กชายอนุสรณ์   แก้ววันนา
ม. 1/1
16
06217
เด็กหญิงบุษกร   ปะมาตา
ม. 1/1
17
06218
เด็กหญิงเบญจภาพร   โคตรบรรเทา
ม. 1/1
18
06219
เด็กหญิงปนัดดา   คันธภูมิ
ม. 1/1
19
06220
เด็กหญิงเปรมฤทัย   วันดี
ม. 1/1
20
06221
เด็กหญิงพักตร์ชลาภา   สิงหาราโท
ม. 1/1
21
06222
เด็กหญิงพิชญา   อินนวล
ม. 1/1
22
06223
เด็กหญิงยศวดี   พรมรักษ์
ม. 1/1
23
06224
เด็กหญิงวิชุดา   จำปามูล
ม. 1/1
24
06225
เด็กหญิงศศิธร   ภาคเวหา
ม. 1/1
25
06226
เด็กหญิงสุพิชา   ศรีวงษา
ม. 1/1
26
06227
เด็กหญิงอาธิตยา   ทอดแสน
ม. 1/1
27
06228
เด็กหญิงอุษาณี   อัยจักร์
ม. 1/1
28
06229
เด็กชายกฤษนัย   คิดไร
ม. 1/2
29
06230
เด็กชายทัตพงษ์   ทองปัญญา
ม. 1/2
30
06231
เด็กชายธนธร   พิมขวัญ
ม. 1/2
31
06233
เด็กชายนพการณ์   แก้วงาม
ม. 1/2
32
06234
เด็กชายนิติภูมิ   อรสูญ
ม. 1/2
33
06235
เด็กชายยงยุทธ์   วันดี
ม. 1/2
34
06236
เด็กชายรัฐภูมิ   ใจศิลป์
ม. 1/2
35
06237
เด็กชายสหพล   พองจำปา
ม. 1/2
36
06238
เด็กชายอภิชิต   ปะระท่า
ม. 1/2
37
06239
เด็กชายอภิรักษ์   หนูโยชน์
ม. 1/2
38
06240
เด็กหญิงจุฑาทิพย์   แก้ววันนา
ม. 1/2
39
06241
เด็กหญิงจุฑารัตน์   แก้ววันนา
ม. 1/2
40
06242
เด็กหญิงชลธิชา   นระทัศ
ม. 1/2
41
06243
เด็กหญิงบุษกร   เครือวรรณ
ม. 1/2
42
06244
เด็กหญิงประภาพร   บุญสวรรค์
ม. 1/2
43
06245
เด็กหญิงพรนภา   ชื่นใจฉ่ำ
ม. 1/2
44
06246
เด็กหญิงระพีภัทร   ขาวสุข
ม. 1/2
45
06247
เด็กหญิงรัษฎากร   สิงหาราโท
ม. 1/2
46
06248
เด็กหญิงฤทัย   ญาณโภชน์
ม. 1/2
47
06249
เด็กหญิงวนิดา   ใจบุญรัตน์
ม. 1/2
48
06250
เด็กหญิงวรดา   ศรีโยธี
ม. 1/2
49
06251
เด็กหญิงวิภาวี   มูลวงษ์
ม. 1/2
50
06252
เด็กหญิงศิริรัตน์   ก้องกังวาลย์
ม. 1/2
51
06253
เด็กหญิงสุกัญญา   มีแก้ว
ม. 1/2
52
06254
เด็กหญิงสุจิตตา   ราชมี
ม. 1/2
53
06255
เด็กหญิงสุนิษา   ปะมา
ม. 1/2
54
06256
เด็กหญิงสุนิสา   ทิพย์กองลาศ
ม. 1/2
55
06257
เด็กหญิงอดิศา   สุปาเก
ม. 1/2
56
06258
เด็กหญิงอนิศรากุล   พันภักดี
ม. 1/2
57
06259
เด็กหญิงอาทิติยา   จันทวฤทธิ์
ม. 1/2
58
06260
เด็กหญิงอาธิติยา   ขันทชาติ
ม. 1/2
59
06261
เด็กชายกิตติพงษ์   รัตนอัน
ม. 1/3
60
06262
เด็กชายกิตติพงษ์   แก้วเล็ก
ม. 1/3
61
06263
เด็กชายณัฐวุฒิ   เนตรสูงเนิน
ม. 1/3
62
06264
เด็กชายธนากร   ทับโพธิ์
ม. 1/3
63
06265
เด็กชายธีรกรณ์   หัสดง
ม. 1/3
64
06266
เด็กชายนิติธร   ศรีกุลคร
ม. 1/3
65
06267
เด็กชายพงศธร   วาตรีบุญเรือง
ม. 1/3
66
06268
เด็กชายพัฒธนากร   วังหนองเสียว
ม. 1/3
67
06269
เด็กชายพิรภัทร์   อนุวาร
ม. 1/3
68
06270
เด็กชายวชิรเมธี   โยสาพันธ์
ม. 1/3
69
06271
เด็กชายวาที   คาดสันเทียะ
ม. 1/3
70
06272
เด็กชายศักดิ์ชัย   ศรีมงคล
ม. 1/3
71
06273
เด็กชายสุริยา   แสงทามาตย์
ม. 1/3
72
06274
เด็กชายอภิสิทธิ์   พันธ์น้อยนนท์
ม. 1/3
73
06275
เด็กหญิงจิราพร   เทียมสุรี
ม. 1/3
74
06276
เด็กหญิงปนิตา   ปัตติทานัง
ม. 1/3
75
06277
เด็กหญิงลักษมี   ดีอยู่
ม. 1/3
76
06278
เด็กหญิงลัคณา   ศิลปักษา
ม. 1/3
77
06279
เด็กหญิงศิริขวัญ   ตันนาดี
ม. 1/3
78
06280
เด็กหญิงอัญธิชา   ภูเวียงวงศ์
ม. 1/3
79
06139
เด็กชายฉัตรพงษ์   วงษ์สุวรรณ
ม. 1/4
80
06151
เด็กชายประภากร   เกินจันทร์
ม. 1/4
81
06281
เด็กชายธนยศ   หารินไสล
ม. 1/4
82
06282
เด็กชายธนากร   จงเทพ
ม. 1/4
83
06283
เด็กชายธรรมนูญ   ทองอ่ำ
ม. 1/4
84
06284
เด็กชายธันวา   แสงโทโพธิ์
ม. 1/4
85
06285
เด็กชายพลากร   หาญแจ้ด
ม. 1/4
86
06286
เด็กชายภาณุพงส์   แก้วงาม
ม. 1/4
87
06287
เด็กชายวีรภาพ   เกษแสนสี
ม. 1/4
88
06288
เด็กชายศตวรรษ   อุดมลาภ
ม. 1/4
89
06289
เด็กชายอิทธิ   วังทอง
ม. 1/4
90
06290
เด็กชายเอนกนพรัตน์   พงพันนา
ม. 1/4
91
06291
เด็กหญิงกนกวรรณ   ทบภักดิ์
ม. 1/4
92
06292
เด็กหญิงชลลดา   วันดี
ม. 1/4
93
06293
เด็กหญิงทิพยรัตน์   ปะวะกัง
ม. 1/4
94
06294
เด็กหญิงปณิดา   สิทธิอุเป
ม. 1/4
95
06295
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต   มิ่งสันเที่ย
ม. 1/4
96
06296
เด็กหญิงปิยวรรณ   วงค์ศรีเขา
ม. 1/4
97
06045
เด็กชายธนโชติ   มะธิมะตู่
ม. 2/1
98
06048
เด็กชายภานุวัฒน์   ภูบุญลาภ
ม. 2/1
99
06049
เด็กชายวรวุฒิ   ปะมาถา
ม. 2/1
100
06050
เด็กชายสุทธิพงษ์   เจือจันทร์
ม. 2/1
101
06052
เด็กชายอภิสิทธิ์   ไชยงาม
ม. 2/1
102
06053
เด็กชายอรรถพล   กิตติพันธ์
ม. 2/1
103
06054
เด็กหญิงกมลลักษณ์   โคตรบรรเทา
ม. 2/1
104
06056
เด็กหญิงกรกนก   ดีพรม
ม. 2/1
105
06057
เด็กหญิงจิรัญญา   จานบัตร
ม. 2/1
106
06058
เด็กหญิงชโลธร   สอนผา
ม. 2/1
107
06061
เด็กหญิงปรานปรียา   ลาอุบล
ม. 2/1
108
06062
เด็กหญิงปิยะรัตน์   พันธ์สิงสอน
ม. 2/1
109
06063
เด็กหญิงรวิพร   มากมี
ม. 2/1
110
06064
เด็กหญิงรสสุคนธ์   คุมธง
ม. 2/1
111
06065
เด็กหญิงรัตติกาล   ภูต่อยอด
ม. 2/1
112
06067
เด็กหญิงศศิกานต์   พรมโสภา
ม. 2/1
113
06068
เด็กหญิงสุดารัตน์   ธรรมกาโร
ม. 2/1
114
06069
เด็กหญิงอาริยา   ภาคใหม่
ม. 2/1
115
06170
เด็กหญิงวราภรณ์   หรดี
ม. 2/1
116
06080
เด็กชายอิทธิเดช   สุพิมล
ม. 2/2
117
05990
เด็กชายสันติพงษ์   หัดที
ม. 2/3
118
06103
เด็กชายกฤษดา   แน่นดี
ม. 2/3
119
06104
เด็กชายกวิน   ภูศรี
ม. 2/3
120
06106
เด็กชายจักรพงษ์   ปัตวัง
ม. 2/3
121
06107
เด็กชายจิรวัฒน์   ปะวรรณมาตา
ม. 2/3
122
06108
เด็กชายชัยวัฒน์   เทพพินิจ
ม. 2/3
123
06109
เด็กชายโชคทวี   นามประพัด
ม. 2/3
124
06110
เด็กชายณัฐนันท์   พรมโชติ
ม. 2/3
125
06111
เด็กชายทินกร   ทัพชารี
ม. 2/3
126
06114
เด็กชายธีรพงศ์   แสนแก้ว
ม. 2/3
127
06115
เด็กชายนันทวุฒิ   บุญสุข
ม. 2/3
128
06116
เด็กชายนุชากร   กัปโก
ม. 2/3
129
06117
เด็กชายประวิทย์   จันทร์เพ็ญ
ม. 2/3
130
06118
เด็กชายพิทวัส   พรมเกตุ
ม. 2/3
131
06119
เด็กชายพิพัฒน์   ราหา
ม. 2/3
132
06120
เด็กชายวรฤทธิ์   ปัดถาวะเร
ม. 2/3
133
06121
เด็กชายวัชรากร   คืบขุนทด
ม. 2/3
134
06122
เด็กชายอทิป   พันธ์คลอง
ม. 2/3
135
06123
เด็กชายอนุวัฒน์   พิมพ์พันธ์
ม. 2/3
136
06124
เด็กชายเอกรินทร์   ติลาโพธิ์
ม. 2/3
137
06125
เด็กหญิงกนกกร   ปะมา
ม. 2/3
138
06132
เด็กหญิงศิริลักษณ์   อัปมาเถ
ม. 2/3
139
06135
เด็กหญิงอริสา   บุญเผิ่ง
ม. 2/3
140
06136
เด็กชายกษมา   พรมกระโทก
ม. 2/4
141
06137
เด็กชายเกียรติคุณ   สุทธิสา
ม. 2/4
142
06138
เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทิพวัฒน์
ม. 2/4
143
06139
เด็กชายฉัตรพงษ์   วงษ์สุวรรณ
ม. 2/4
144
06140
เด็กชายชัชนันท์   จงนอก
ม. 2/4
145
06141
เด็กชายชาญวิทย์   สมศรีจันทร์
ม. 2/4
146
06142
เด็กชายชินวัตร   แป้นสุขา
ม. 2/4
147
06143
เด็กชายชูศักดิ์   ภูมิอ่อน
ม. 2/4
148
06144
เด็กชายณัฐวุฒิ   ยั่งยืน
ม. 2/4
149
06145
เด็กชายณัฐวุฒิ   อำนาจดี
ม. 2/4
150
06147
เด็กชายธีรวัฒน์   เทพรักษ์
ม. 2/4
151
06148
เด็กชายธีระพงษ์   เชื้อคำเยีย
ม. 2/4
152
06149
เด็กชายนวพล   แดนกางแก้ว
ม. 2/4
153
06150
เด็กชายนิติกร   ทองอ่ำ
ม. 2/4
154
06151
เด็กชายประภากร   เกินจันทร์
ม. 2/4
155
06152
เด็กชายเพชรรัตน์   มาลา
ม. 2/4
156
06153
เด็กชายภาณุพงศ์   มาฤทธิ์
ม. 2/4
157
06154
เด็กชายเมธพนธ์   อุ่นเจริญ
ม. 2/4
158
06155
เด็กชายเมธาสิทธิ์   บ่าพิมาย
ม. 2/4
159
06156
เด็กชายรัชพล   แสงษา
ม. 2/4
160
06157
เด็กชายวีรภัทร   ศรีคร้าม
ม. 2/4
161
06158
เด็กชายศรายุทธ   บุญสะอาด
ม. 2/4
162
06159
เด็กชายสุริยัน   กอห้าว
ม. 2/4
163
06172
เด็กชายเจษฎาภรณ์   ไชยโชค
ม. 2/4
164
06173
เด็กชายธีรภัทร   ลำงาม
ม. 2/4
165
06174
เด็กชายภาณุ   บุญแสงส่ง
ม. 2/4
166
06162
เด็กหญิงชลธี   ประมาถา
ม. 2/4
167
06163
เด็กหญิงนิตยา   มิทะลา
ม. 2/4
168
06164
เด็กหญิงปวันรัตน์   ทุพรม
ม. 2/4
169
06165
เด็กหญิงรจนา   ตวยขันธ์
ม. 2/4
170
06166
เด็กหญิงรัชนีกร   ปัตจัตตัง
ม. 2/4
171
06168
เด็กหญิงอรัญญา   บุญมานน
ม. 2/4
172
test
test   test
ม. 2/1
173
23456
นายปรัชญา   บุตรวงษ์
ม. 2/2
174
05910
เด็กชายกิตติพงษ์   พุฒศรี
ม. 3/1
175
05911
เด็กชายเกียรติศักดิ์   เชื่อมั่น
ม. 3/1
176
05913
เด็กชายธนภัทร   ศรีสังข์
ม. 3/1
177
05915
เด็กหญิงจารุวรรณ   เครือวรรณ
ม. 3/1
178
05916
เด็กหญิงชนิดาภา   แสนแก้ว
ม. 3/1
179
05917
เด็กหญิงณัฏฐนิชา   วิลาจันทร์
ม. 3/1
180
05918
เด็กหญิงทรรศนีย์   พันธ์คลอง
ม. 3/1
181
05919
เด็กหญิงนรา   วรรณเขียว
ม. 3/1
182
05920
เด็กหญิงนรีกมล   ปะมา
ม. 3/1
183
05922
เด็กหญิงพิชญา   ปลายขอก
ม. 3/1
184
05923
เด็กหญิงเพชรรัตน์   ภูติยา
ม. 3/1
185
05924
เด็กหญิงเพ็ญนภา   มธิตะโน
ม. 3/1
186
05925
เด็กหญิงภัทรวดี   บุญคำ
ม. 3/1
187
05926
เด็กหญิงเมทินี   อินอ่อน
ม. 3/1
188
05927
เด็กหญิงวรรณธิดา   แก้วหล้า
ม. 3/1
189
05929
เด็กหญิงศิริภัส   ศรีเสน่ห์
ม. 3/1
190
05930
เด็กหญิงสุภาวดี   ทิ้งโคตร
ม. 3/1
191
05931
เด็กหญิงอัมรินทร์   พันโนราช
ม. 3/1
192
05914
เด็กชายศิวะ   เจอะแก่นหอม
ม. 3/2
193
05932
เด็กชายกิตติคุณ   ยาเทพ
ม. 3/2
194
05933
เด็กชายกิตติพศ   ศรีวงศ์ราช
ม. 3/2
195
05934
เด็กชายจักรพงษ์   ทึมลด
ม. 3/2
196
05935
เด็กชายทรงธรรม   มิเล
ม. 3/2
197
05936
เด็กชายธวัชชัย   พิชหอม
ม. 3/2
198
05937
เด็กชายนนทกานต์   สีหาบุตรโต
ม. 3/2
199
05938
เด็กชายพิทักษ์   นันชาดี
ม. 3/2
200
05939
เด็กชายภูษิต   ทุพรม
ม. 3/2
201
05940
เด็กชายรณชัย   จันแก้ว
ม. 3/2
202
05941
เด็กชายรพีภัทร   ปักการะโถ
ม. 3/2
203
05942
เด็กชายวีระศักดิ์   โผ่ดี
ม. 3/2
204
05943
เด็กชายวุฒิชัย   แป้นสุขา
ม. 3/2
205
05944
เด็กชายศิลปกร   พุฒศรี
ม. 3/2
206
05945
เด็กชายศุภกร   ทองสิทธิ์
ม. 3/2
207
05946
เด็กชายสิริศักดิ์   สิงลี
ม. 3/2
208
05947
เด็กชายสิโรดม   เสาสิม
ม. 3/2
209
05948
เด็กชายสุรวัฒน์   วงสาร
ม. 3/2
210
05949
เด็กชายอิทธิกร   เพ็ชรเสนา
ม. 3/2
211
05950
เด็กชายเอกราช   พิมพ์โยธา
ม. 3/2
212
05921
เด็กหญิงพัณณิตา   สารทอง
ม. 3/2
213
05951
เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วสียา
ม. 3/2
214
05952
เด็กหญิงกรรนิตา   หึมวัง
ม. 3/2
215
05953
เด็กหญิงกัลยาณี   ดงเทียมสี
ม. 3/2
216
05954
เด็กหญิงกานต์ชนก   มีหา
ม. 3/2
217
05955
เด็กหญิงจิราภรณ์   โทหนองตอ
ม. 3/2
218
05956
เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรีกลคร
ม. 3/2
219
05957
เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์   ปะมา
ม. 3/2
220
05958
เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กาดกอง
ม. 3/2
221
05959
เด็กหญิงทรรศนีย์   ศรีจันทร์
ม. 3/2
222
05960
เด็กหญิงธาริณี   หงษ์ลอยลม
ม. 3/2
223
05961
เด็กหญิงธิติพร   คชวงษ์
ม. 3/2
224
05962
เด็กหญิงบุษราคัม   มีลี
ม. 3/2
225
05963
เด็กหญิงปวีณา   ทองหลง
ม. 3/2
226
05964
เด็กหญิงวราภรณ์   วังสอง
ม. 3/2
227
05965
เด็กหญิงวารุณี   เสาวรส
ม. 3/2
228
05966
เด็กหญิงวาสนา   มั่นคง
ม. 3/2
229
05967
เด็กหญิงศศิธร   ประวรรณมาตา
ม. 3/2
230
05968
เด็กหญิงอรทัย   คำกอง
ม. 3/2
231
05969
เด็กชายกิตติศักดิ์   ดาวเรือง
ม. 3/3
232
05970
เด็กชายจันทวรรณ   มิเล
ม. 3/3
233
05972
เด็กชายณัฐพงศ์   ทุพรม
ม. 3/3
234
05973
เด็กชายทศธรรม   มีศิลป์
ม. 3/3
235
05974
เด็กชายธนวัฒน์   ประมาถา
ม. 3/3
236
05975
เด็กชายธีรภัทร์   โคธิเสน
ม. 3/3
237
05976
เด็กชายนพคุณ   ศรีภูมิชน
ม. 3/3
238
05977
เด็กชายนพรัตน์   ราหา
ม. 3/3
239
05978
เด็กชายนราศักดิ์   ราชสีห์
ม. 3/3
240
05979
เด็กชายนัชชานนท์   ศรีหาชาด
ม. 3/3
241
05980
เด็กชายนันทปรีชา   คำบริบูรณ์
ม. 3/3
242
05982
เด็กชายพุฒิพงศ์   มัทรา
ม. 3/3
243
05983
เด็กชายภาณุวัฒน์   แสงสุดตา
ม. 3/3
244
05986
เด็กชายศรัณย์   แป้นสุขา
ม. 3/3
245
05988
เด็กชายศุภกิตติ   มะธิตะนัง
ม. 3/3
246
05991
เด็กชายสุนากร   พิมพ์โคตร
ม. 3/3
247
05992
เด็กชายอำพล   บัวคงเมือง
ม. 3/3
248
05993
เด็กชายอุทิศ   ช่างฉลาด
ม. 3/3
249
06012
เด็กชายพิชิตพงศ์   ปะมา
ม. 3/3
250
06014
เด็กชายภูมิทัศน์   ค้าโค
ม. 3/3
251
06171
เด็กชายอนุชิต   ชัยมีเขียว
ม. 3/3
252
05994
เด็กหญิงกนกพรรณ   สุปะโค
ม. 3/3
253
05995
เด็กหญิงชลธิฌา   ราหา
ม. 3/3
254
05998
เด็กหญิงพวงผกา   ปะติเส
ม. 3/3
255
05999
เด็กหญิงสุรัตน์ดา   อนุวาร
ม. 3/3
256
06033
เด็กหญิงอารียา   สาจันทร์
ม. 3/3
257
05807
เด็กชายปิยะวัฒณ์   หงสาคู
ม. 3/4
258
05866
เด็กชายศาสตรา   ประมาถา
ม. 3/4
259
06001
เด็กชายกฤษดา   กาหวาย
ม. 3/4
260
06002
เด็กชายกล้าณรงค์   เปิ่ม
ม. 3/4
261
06003
เด็กชายกิตติชัย   พันธ์น้อยนนท์
ม. 3/4
262
06004
เด็กชายจักรกฤษ   เนาว์แก้ว
ม. 3/4
263
06005
เด็กชายจักรพันธุ์   เหง่าวังจาน
ม. 3/4
264
06006
เด็กชายเจษฏา   ทองสิงธิ์
ม. 3/4
265
06007
เด็กชายณัฐวุฒิ   ปะตินัง
ม. 3/4
266
06008
เด็กชายทศพล   ประเกาทัน
ม. 3/4
267
06009
เด็กชายทินภัทร   จันทร์พูล
ม. 3/4
268
06010
เด็กชายธนากร   แก่นสุวรรณ์
ม. 3/4
269
06013
เด็กชายภาณุ   พรพิสัย
ม. 3/4
270
06015
เด็กชายวชิรากร   ประกอบสิม
ม. 3/4
271
06016
เด็กชายศิริศักดิ์   ตะโครต
ม. 3/4
272
06017
เด็กชายศุภชัย   แก้วจูมพล
ม. 3/4
273
06018
เด็กชายสรวัชญ์   ทุพรม
ม. 3/4
274
06019
เด็กชายสิทธา   ตาดี
ม. 3/4
275
06021
เด็กหญิงเกวรินทร์   น้อยคำแพง
ม. 3/4
276
06022
เด็กหญิงเกวลิน   พิมพันธ์
ม. 3/4
277
06024
เด็กหญิงจิระพัฒน์   ปะสังติโย
ม. 3/4
278
06027
เด็กหญิงวิลาสินี   ดีอยู่
ม. 3/4
279
06045
เด็กชายนครินทร์   พรหมศรี
ม. 3/1
280
06182
เด็กชายนครินทร์   กรมมา
ม. 3/1
281
05777
นางสาวชัญชนา   สิงหาราโท
ม. 4/1
282
05778
นางสาวณัฐพร   ไอยะลา
ม. 4/1
283
05779
นางสาวธิญาดา   ศิริพจน์
ม. 4/1
284
05781
นางสาวนุชรินทร์   แคนอินทร์
ม. 4/1
285
05782
นางสาวเนตรทราย   แก้ววันนา
ม. 4/1
286
05783
นางสาวบัณฑิตา   นาจำปา
ม. 4/1
287
05784
นางสาวบุษกร   อันทะหวา
ม. 4/1
288
05787
นางสาวพลอยมณี   จุลพันธ์
ม. 4/1
289
05788
นางสาวพษพร   ท้วมศิริ
ม. 4/1
290
05789
นางสาวพิชญา   บุตรวงษ์
ม. 4/1
291
05791
นางสาวพิมพนิต   หอมดวง
ม. 4/1
292
05792
นางสาวเมธาพร   บัณฑิตเสน
ม. 4/1
293
05794
นางสาวสุภาภรณ์   สุตตะนา
ม. 4/1
294
05795
นางสาวเสาวภา   สมตัว
ม. 4/1
295
05796
นางสาวอัจฉรา   ปลายขอก
ม. 4/1
296
05797
นางสาวอารีรัตน์   พันโนราช
ม. 4/1
297
05815
นางสาวชลธิชา   พึ่งบุญ
ม. 4/1
298
06297
นางสาววรรณวษา   ประทุม
ม. 4/1
299
05767
นายเจตริน   ทดทะศรี
ม. 4/2
300
05773
นายภีรภัทร   พุดดี
ม. 4/2
301
05803
นายธนัญชัย   ปะหุสี
ม. 4/2
302
06179
นายเอกรินทร์   เสงี่ยมดี
ม. 4/2
303
06180
นายชัยนุวัฒน์   นาคจะโป๊ะ
ม. 4/2
304
06188
นายเกียรติศักดิ์   พรมรักษ์
ม. 4/2
305
06189
นายดลภาคย์   ไชยราช
ม. 4/2
306
06190
นายธนาวุฒิ   ศิริพล
ม. 4/2
307
06191
นายปกรณ์เกียรติ   สายยศ
ม. 4/2
308
06192
นายภานุกร   เสาวพาลย์
ม. 4/2
309
06193
นายวิชัย   ไมล์หรือ
ม. 4/2
310
05780
นางสาวนันทิชา   สังฆะเพศ
ม. 4/2
311
05812
นางสาวจินตนา   ประกอบสำเนียง
ม. 4/2
312
05813
นางสาวเจษฎาภรณ์   วังทอง
ม. 4/2
313
05814
นางสาวชไมพร   มาตา
ม. 4/2
314
05817
นางสาวนิศากร   รังมาย์
ม. 4/2
315
05818
นางสาวปวันรัตน์   ภิรมย์รักษ์
ม. 4/2
316
05819
นางสาวพัทรพร   หาญแจ้ด
ม. 4/2
317
05823
นางสาวรุ่งไพริน   ศรีธรราษฎร์
ม. 4/2
318
05824
นางสาวรุ่งอรุณ   แย้มศรี
ม. 4/2
319
05825
นางสาววิชชุลดา   แก้วมี
ม. 4/2
320
05828
นางสาวสุภาวัน   เทาดี
ม. 4/2
321
05830
นางสาวอรมยุรี   ลาดศรี
ม. 4/2
322
05848
นางสาวกรธิดา   หมูเหลา
ม. 4/2
323
05853
นางสาวอัณณา   อาดอัน
ม. 4/2
324
05873
นางสาวอวัชฏา   ปะมา
ม. 4/2
325
06194
นางสาวเครือวรรณ   จันทรานุช
ม. 4/2
326
06195
นางสาวนิภา   ดามี
ม. 4/2
327
06196
นางสาวพรชิตา   หารี
ม. 4/2
328
06197
นางสาวรุ่งทิพย์   คำภูมี
ม. 4/2
329
06198
นางสาวสุจิตรา   ใจมนต์
ม. 4/2
330
05799
นายจารึก   ปะเกาทัน
ม. 4/3
331
05800
นายณรงค์ฤทธิ์   หัดที
ม. 4/3
332
05802
นายทศพล   ปะเกาทัน
ม. 4/3
333
05810
นายภูวนัย   ภูวงค์
ม. 4/3
334
05811
นายอัจฉริยะภรณ์   ปะกาสังข์
ม. 4/3
335
05843
นายสุทิน   วรรณปะขี
ม. 4/3
336
05856
นายเจษฎา   บุญเฮียง
ม. 4/3
337
05857
นายชลชาติ   บุญเฮียง
ม. 4/3
338
05863
นายพงษกร   สาลาด
ม. 4/3
339
05865
นายภูมินันท์   แสนมั่น
ม. 4/3
340
05896
นายไมตรี   อนมนวล
ม. 4/3
341
06199
นายไวท์วิทย์   ชินรัมย์
ม. 4/3
342
06200
นายณัฐพล   ทับวัฒน์
ม. 4/3
343
05822
นางสาวรพีพรรณ   ปะนัดสุนัง
ม. 4/3
344
05826
นางสาวสุกัลยา   สุปาเก
ม. 4/3
345
05827
นางสาวสุนิษา   สุปาเก
ม. 4/3
346
05852
นางสาววนิดา   สาดี
ม. 4/3
347
05870
นางสาวเมทะนี   ทุมสุด
ม. 4/3
348
05872
นางสาววิภา   สุปะมา
ม. 4/3
349
05625
นายพชร   ท้วมศิริ
ม. 5/1
350
05626
นายพลฤทธ์   ศรีน้อย
ม. 5/1
351
05658
นายเจษฎา   ตะโคตร
ม. 5/1
352
05663
นายศรายุธ   ปะหูสี
ม. 5/1
353
05627
นางสาวกันยารัตน์   กุดวงศ์แก้ว
ม. 5/1
354
05629
นางสาวกิตติยา   แหลมจันทึก
ม. 5/1
355
05631
นางสาวขนิษฐา   บรรเทพ
ม. 5/1
356
05633
นางสาวจิระวดี   สารากาล
ม. 5/1
357
05637
นางสาวณัฐณิชา   ภูต่อยอด
ม. 5/1
358
05639
นางสาวนันท์นภัส   มิเล
ม. 5/1
359
05641
นางสาวนิลาวรรณ   ศรีวงษ์ษา
ม. 5/1
360
05644
นางสาวปิยวรรณ   มิเล
ม. 5/1
361
05645
นางสาวพิณวดา   หล้าเพชร
ม. 5/1
362
05647
นางสาวรุ่งทิวา   วงค์ละคร
ม. 5/1
363
05648
นางสาววันวิสา   สีสิ่ว
ม. 5/1
364
05649
นางสาวสิรินารถ   ปะมา
ม. 5/1
365
05712
นางสาวเบญญทิพย์   สมศรีจันทร์
ม. 5/1
366
05738
นางสาวสุทธิการนต์   อัปมะโน
ม. 5/1
367
05656
นายกันตชาติ   ช่างยา
ม. 5/2
368
05657
นายจิระศักดิ์   ศรีสุวรรณ์
ม. 5/2
369
05660
นายนราทร   บุญโพธิ์
ม. 5/2
370
05662
นายรฎิพงษ์   บุญโพธิ์
ม. 5/2
371
05665
นายสิทธิพร   บัวสิงห์
ม. 5/2
372
05698
นายปฏิวัติ   ปัจจะยัง
ม. 5/2
373
05705
นายวิทยาธร   ดาดี
ม. 5/2
374
05719
นายธงฐวัช   อินโส
ม. 5/2
375
05720
นายธนพัฒน์   ดาดี
ม. 5/2
376
05722
นายพีระพล   อ่วมคล้าย
ม. 5/2
377
05728
นายศิริชัย   การุณรักษ์
ม. 5/2
378
05731
นายสุวรรณชัย   แก้ววันนา
ม. 5/2
379
05744
นายธนพล   สิทธิศักดิ์
ม. 5/2
380
06175
นายเจษฎาภรณ์   ลาดศรี
ม. 5/2
381
06176
นายอาทิตย์   กลิ่นหอม
ม. 5/2
382
05628
นางสาวกัลยานี   เต๊ะเส็น
ม. 5/2
383
05630
นางสาวเกศราภรณ์   พุฒศรี
ม. 5/2
384
05632
นางสาวขัตติยา   อาปะมาเถ
ม. 5/2
385
05635
นางสาวธิติภรณ์   ไชยสมทิพย์
ม. 5/2
386
05640
นางสาวน้ำฝน   เทมี
ม. 5/2
387
05642
นางสาวเบญจวรรณ   ไชยภักดิ์
ม. 5/2
388
05652
นางสาวอิศราภรณ์   มีหา
ม. 5/2
389
05668
นางสาวกัญญารัตน์   สุทธิสา
ม. 5/2
390
05669
นางสาวกัลญาณี   ศรีสุนา
ม. 5/2
391
05671
นางสาวทิพวรรณ   สิงห์แสง
ม. 5/2
392
05676
นางสาวพิมลนาฎ   คะกาเนปะ
ม. 5/2
393
05680
นางสาวสาวิตรี   สุไกรธิ
ม. 5/2
394
05681
นางสาวสุกัญญา   แพงมาลา
ม. 5/2
395
05684
นางสาวอภิฤทัย   แสนแก้ว
ม. 5/2
396
05710
นางสาวนุชิตา   แป้นสุขา
ม. 5/2
397
05713
นางสาวรัชรียา   มูลต้น
ม. 5/2
398
05714
นางสาวสุดารักษ์   รักษาภายใน
ม. 5/2
399
05733
นางสาวกัลยาณี   รักษาชาติ
ม. 5/2
400
05735
นางสาวขนิษฐา   ทัดแก้ว
ม. 5/2
401
05736
นางสาวพัชราภา   หงษ์ลอยลม
ม. 5/2
402
05737
นางสาวพัชรินทร์   พันโนราช
ม. 5/2
403
05748
นางสาวกุลณัฐ   วังหนองเสียว
ม. 5/2
404
05661
นายนิรุติ   อัปมรกัง
ม. 5/3
405
05666
นายสุรจักร   สีขวา
ม. 5/3
406
05687
นายกรวิชญ์   จันทร์เพ็ญ
ม. 5/3
407
05690
นายจักรกฤษฎิ์   หารี
ม. 5/3
408
05694
นายฐิติวัฒน์   ทองดีนอก
ม. 5/3
409
05704
นายเรืองเดช   เทศสาย
ม. 5/3
410
05715
นายเจนณรงค์   สืบมา
ม. 5/3
411
05717
นายณรงค์ฤทธิ์   ขอดรัมย์
ม. 5/3
412
05727
นายศรพิชัย   วงษ์ธรรม
ม. 5/3
413
05886
นายธนกฤต   ประมาถา
ม. 5/3
414
05892
นายกิตติศักดิ์   ศรีไวทย์
ม. 5/3
415
05893
นายศราวุฒิ   ปัตวัง
ม. 5/3
416
06037
นายธรรมศักดิ์   สีมาศ
ม. 5/3
417
06038
นายธวัชชัย   อินชายเขา
ม. 5/3
418
06039
นายปัณณวิชญ์   พุฒศรี
ม. 5/3
419
06040
นายพชร   เขียวพรม
ม. 5/3
420
06041
นายศุภกิจ   แสนสี
ม. 5/3
421
06042
นายสถาพร   แสนแก้ว
ม. 5/3
422
06043
นายอนุชา   นิยมโภค
ม. 5/3
423
06169
นายพลเทพ   จันตะเคียน
ม. 5/3
424
05151
นางสาวชุติกาญจน์   พันธุกูล
ม. 5/3
425
05667
นางสาวกมลวรรณ   สังฆะเพศ
ม. 5/3
426
05670
นางสาวจริยา   โตมาชา
ม. 5/3
427
05675
นางสาวพรทิพา   ผาตากแดด
ม. 5/3
428
05677
นางสาวเพชรดา   ปะมา
ม. 5/3
429
05709
นางสาวฉัตรธิดา   ไชยแสง
ม. 5/3
430
06044
นางสาวอารยา   แก้วนามวงษ์
ม. 5/3
431
05686
นางสาวอนัญญา   สุริยะน้อย
ม. 6/3
432
05452
นายนพรัตน์   โพธิ์กระสังข์
ม. 6/1
433
05570
นายปกรศิลป์   แสงสุดตา
ม. 6/1
434
05745
นายธนปราชญ์   จันทรเสนา
ม. 6/1
435
05461
นางสาวคัทรียา   โสมา
ม. 6/1
436
05501
นางสาวธัญญารัตน์   ภิรมรักษ์
ม. 6/1
437
05502
นางสาวนริศรา   ขวัญใจ
ม. 6/1
438
05503
นางสาวนารินทิพย์   หัดที
ม. 6/1
439
05536
นางสาวอุรศา   จุปะมะนะ
ม. 6/1
440
05899
นางสาวสุภัสสร   พิงจันอัด
ม. 6/1
441
05450
นายธนะศักดิ์   ภักดีแก้ว
ม. 6/2
442
05454
นายวรรธนะ   คุ้มไพทูลย์
ม. 6/2
443
05455
นายวิลาวุธ   บุญมา
ม. 6/2
444
05496
นายอนุรักษ์   ปลายขอก
ม. 6/2
445
05512
นายจารุภักดิ์   อาปะมาเถ
ม. 6/2
446
05514
นายชัยแพน   แสนแก้ว
ม. 6/2
447
05519
นายภัทรพงษ์   มิเล
ม. 6/2
448
05520
นายภาคภูมิ   อัปมระกา
ม. 6/2
449
05524
นายอภิชัย   ปะลาโพธิ์
ม. 6/2
450
05538
นายคมคาย   กุมผัน
ม. 6/2
451
05548
นายวัฒนากร   จานบัตร
ม. 6/2
452
05550
นายสรศักดิ์   ธรรมกาโร
ม. 6/2
453
05551
นายโอชา   ประเกาทัน
ม. 6/2
454
05603
นายดวง   เบิกขุนทด
ม. 6/2
455
05901
นายนพดล   สอนบาล
ม. 6/2
456
05902
นายธีรพงษ์   พอดี
ม. 6/2
457
06036
นายอารักษ์   นิยมโภค
ม. 6/2
458
05469
นางสาวภัชราภรณ์   ปทุมมัง
ม. 6/2
459
05477
นางสาวเสาวณิต   มีลี
ม. 6/2
460
05499
นางสาวขวัญตา   ประโสทะกัง
ม. 6/2
461
05500
นางสาวชลธิชา   ประมาถา
ม. 6/2
462
05508
นางสาวเสาวลักษณ์   ปะติเส
ม. 6/2
463
05530
นางสาวปิยนัน   วังมี
ม. 6/2
464
05532
นางสาววรรนิภา   สิงหาราโท
ม. 6/2
465
05533
นางสาวศิรประภา   สีดำขำ
ม. 6/2
466
05534
นางสาวสุภาพร   คำแก้ว
ม. 6/2
467
05535
นางสาวอนิพา   อาปะเม
ม. 6/2
468
05554
นางสาวกัญญารัตน์   บัวสิงห์
ม. 6/2
469
05555
นางสาวกานต์พิชชา   จุ้ยฤทธิ์
ม. 6/2
470
05556
นางสาวโชติวรรณ   อัปมาเก
ม. 6/2
471
05578
นางสาวกมลทิพย์   อัมภรัตน์
ม. 6/2
472
05579
นางสาวกาญจนา   ราหา
ม. 6/2
473
05586
นางสาววิไลวรรณ   ไชยงาม
ม. 6/2
474
05587
นางสาวสิริรัตน์   บุญคำ
ม. 6/2
475
05588
นางสาวอติกานต์   พาหนวด
ม. 6/2
476
05602
นางสาววาสนา   ค่าโค
ม. 6/2
477
05604
นางสาวเจนนิศา   กองพลพรม
ม. 6/2
478
05608
นางสาวนาฏนภา   ทัศพงษ์
ม. 6/2
479
05903
นางสาวเบญจมาศ   พิงจันอัด
ม. 6/2
480
06030
นางสาวจิรภิญญา   ศิริเกษ
ม. 6/2
481
05453
นายรัตนกร   อัปมรกัง
ม. 6/3
482
05457
นายอนุพงษ์   โคตรบรรเทา
ม. 6/3
483
05480
นายจักรกฤษ   สิงหาราโท
ม. 6/3
484
05482
นายธนากร   รอดสันเที๊ยะ
ม. 6/3
485
05483
นายธรรนกรณ์   แก้วทาสี
ม. 6/3
486
05489
นายวัชรพล   ตะโคตร
ม. 6/3
487
05490
นายวุฒิพงศ์   อินธิแสง
ม. 6/3
488
05511
นายจักรินทร์   ครองแสนเมือง
ม. 6/3
489
05513
นายชัยชาญ   ภูมิบัว
ม. 6/3
490
05515
นายชาญณรงค์   ประศรีทะโก
ม. 6/3
491
05518
นายพิชิตชัย   ตะโคตร
ม. 6/3
492
05537
นายโกมินทร์   แก้ววันนา
ม. 6/3
493
05540
นายณัฒนันท์   วรรณเขียว
ม. 6/3
494
05541
นายทัศพร   หันแจ้ด
ม. 6/3
495
05542
นายธัณณภัทธ์   ปะมา
ม. 6/3
496
05566
นายทินกร   ดงเทียมสี
ม. 6/3
497
05568
นายธีรโชติ   บุญพา
ม. 6/3
498
05574
นายวิทยา   วรรณจันทร์
ม. 6/3
499
05878
นายนที   นามประพัด
ม. 6/3
500
05900
นายศุภวัฒน์   ศรีสมศักดิ์
ม. 6/3
501
05904
นายรติพงษ์   แสนสี
ม. 6/3
502
05906
นายสุรศักดิ์   กองภูเขียว
ม. 6/3
503
05470
นางสาวมินตรา   ศรีโยธี
ม. 6/3
504
05474
นางสาวสรินดา   ขำพร้อม
ม. 6/3
505
05527
นางสาวน้ำฝน   สายแก้ว
ม. 6/3
506
05557
นางสาวเปรมรัศมี   วันดี
ม. 6/3
507
05558
นางสาวพัชรินทร์   ปัตถานัง
ม. 6/3
508
05560
นางสาววราภรณ์   ครองรุ้ง
ม. 6/3
509
05562
นางสาวอรัญญา   ปิ่นวิเศษ
ม. 6/3
510
05907
นางสาวสุคันธรส   พูลน้อย
ม. 6/3
511
05908
นางสาวพาลินี   แสนแก้ว
ม. 6/3
512
05909
นางสาวเกตสุดา   ทองอ่อน
ม. 6/3
513
06029
นางสาวสุพิชชา   ลาดวิเศษ
ม. 6/3
514
12345
ชื่อ นร   นามสกุล นร
ม. 7/4