ชื่อกิจกรรม ชุมนุมงานประดิษฐ์  จำนวนผู้สมัคร  6 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
05464
นางสาวชยาภรณ์  นาเมืองรักษ์
ม. 6/1    
 
2
05473
นางสาวศิรินภา  ลครศรี
ม. 6/1    
 
3
05498
นางสาวกาญจนาพร  ประทุมเหง่า
ม. 6/1    
 
4
05531
นางสาวมณีรัตน์  จันทแสน
ม. 6/1    
 
5
05584
นางสาวดวงมณี  เชาควนิช
ม. 6/1    
 
6
05897
นางสาวเจวรินทร์  น้อยสิงห์
ม. 6/1    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครู บุษบา แก้วตา   ครู ยุวะลี จำปีหอม