ชื่อกิจกรรม ชุมนุมการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน  จำนวนผู้สมัคร  2 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06070
เด็กชายกฤษณะ  พันธ์น้อยนนท์
ม. 2/2    
 
2
06216
เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้าจักคำ
ม. 1/1    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูวิไลพร ภูมิเขตร์ ครู ชุลีพร ปะมา