ชื่อกิจกรรม ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่งและโยธวาทิต  จำนวนผู้สมัคร  14 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06160
เด็กหญิงกาณจนา  ไชยแสง
ม. 2/4    
 
2
06161
เด็กหญิงกิตติมา  เหม็นเณร
ม. 2/4    
 
3
06167
เด็กหญิงสุขนภา  ทองประ
ม. 2/4    
 
4
05989
เด็กชายสรวิชญ์  รัตนวงศ์สวัสดิ์
ม. 3/1    
 
5
05985
เด็กชายวัชรา  เหล่าดี
ม. 3/3    
 
6
05996
เด็กหญิงปนัดดา  แม้นสุรา
ม. 3/3    
 
7
05997
เด็กหญิงปรียานุช  หนูแก้ว
ม. 3/3    
 
8
06000
เด็กหญิงอรระวี  วรรณแสน
ม. 3/3    
 
9
06011
เด็กชายปริญญา  ดวงก้อม
ม. 3/4    
 
10
06023
เด็กหญิงจารุณี  ญาณโภชน์
ม. 3/4    
 
11
06025
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ดวงคำ
ม. 3/4    
 
12
06026
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุริยะน้อย
ม. 3/4    
 
13
05462
นางสาวจิราวรรณ  หงษาบัว
ม. 6/1    
 
14
06232
เด็กชายธนพล  หารี
ม. 1/2    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูปรัชญา   ครุศรัญญา