ชื่อกิจกรรม ชุมนุมคณิตศาสตร์  จำนวนผู้สมัคร  3 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
05479
นายกนกพล  อืดทุม
ม. 6/1    
 
2
05522
นายภิรวัช  แป้นสุขา
ม. 6/1    
 
3
05467
นางสาวพรกนก  บุตรวงษ์
ม. 6/1    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูศรัญญา   ครูดารา