ชื่อกิจกรรม ชุมนุมห้องสมุด  จำนวนผู้สมัคร  4 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06084
เด็กหญิงชนกนันท์  จอมสำโรง
ม. 2/2    
 
2
06088
เด็กหญิงเนาวรัตน์  เดชนาม
ม. 2/2    
 
3
06099
เด็กหญิงอมราพร  คำบุดดี
ม. 2/2    
 
4
06100
เด็กหญิงอมลวรรณ  ทับทิมใส
ม. 2/2    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูสุพรรณี โพธิ์ไพร   ครูจิรารัตน์ ภวภูตานนท์