ชื่อกิจกรรม ชุมนุมประวัติศาสตร์  จำนวนผู้สมัคร  7 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06082
เด็กหญิงกุสุมาลย์  เมืองศรี
ม. 2/2    
 
2
06083
เด็กหญิงจุฑามาส  สุโพธิ์ชัย
ม. 2/2    
 
3
06090
เด็กหญิงปิยมาลย์  สมาลีย์
ม. 2/2    
 
4
06093
เด็กหญิงวราภรณ์  อัปมะทัง
ม. 2/2    
 
5
06095
เด็กหญิงศรุตา  ทองดีนอก
ม. 2/2    
 
6
06097
เด็กหญิงสุดาพร  หัดที
ม. 2/2    
 
7
06098
เด็กหญิงหัฐพร  สิงหาราโท
ม. 2/2    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครู วรรษิตา ชนะบูรณ์