ชื่อกิจกรรม ชุมนุมภาษาไทย/กวีน้อย  จำนวนผู้สมัคร  7 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06059
เด็กหญิงทาริดา  ประริตะวา
ม. 2/1    
 
2
05456
นายสุทัด  มากมี
ม. 6/1    
 
3
05459
นางสาวกิตติกา  ลาภสิบ
ม. 6/1    
 
4
05472
นางสาววริศรา  สารากาล
ม. 6/1    
 
5
05476
นางสาวสุทธิดา  ดวงเดือน
ม. 6/1    
 
6
05529
นางสาวปาริมา  ระวิไชย
ม. 6/1    
 
7
05898
นางสาวเบญญาภา  วังคำเชื้อ
ม. 6/1    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครู ยุพิน ญาตินิยม   ครูภัทรวดี คำยา