ชื่อกิจกรรม ชุมนุมนาฎศิลป์  จำนวนผู้สมัคร  5 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06076
เด็กชายนฤพนธ์  อินธิแสง
ม. 2/2    
 
2
06078
เด็กชายภูวิศ  พาหนวด
ม. 2/2    
 
3
06081
เด็กหญิงกฤติยาณี  ครี่งธิ
ม. 2/2    
 
4
06102
เด็กหญิงอรพิน  สีหาบุดตะ
ม. 2/2    
 
5
06131
เด็กหญิงลลิตา  บุญมา
ม. 2/3    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครู อัจฉรียา เคแสง