ชื่อกิจกรรม ชุมนุม สังคมศึกษา  จำนวนผู้สมัคร  12 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06085
เด็กหญิงชลกานต์  ยอดทองหลาง
ม. 2/2    
 
2
06086
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีไวทย์
ม. 2/2    
 
3
06087
เด็กหญิงญดาพร  พงษ์พันนา
ม. 2/2    
 
4
06089
เด็กหญิงปริฉัตร  สีหาบุตรโต
ม. 2/2    
 
5
06091
เด็กหญิงปิยวรรณ  ภูมิบัว
ม. 2/2    
 
6
06094
เด็กหญิงวิลาสินี  วงศรีเขา
ม. 2/2    
 
7
06096
เด็กหญิงสิรินยา  ภิรมรักษ์
ม. 2/2    
 
8
06101
เด็กหญิงอรปรียา  มีหา
ม. 2/2    
 
9
06126
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิสิน
ม. 2/3    
 
10
06127
เด็กหญิงชลิดา  ยั่งยืน
ม. 2/3    
 
11
06130
เด็กหญิงรัชนีกร  ประพันธมิตร
ม. 2/3    
 
12
06133
เด็กหญิงสุทธิดา  ประกายสิทธิ์
ม. 2/3    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูละออ มหาพรหม   ครูสมชาย สิทธิวงศ์