ชื่อกิจกรรม ชุมนุมคอมพิวเตอร์  จำนวนผู้สมัคร  20 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06051
เด็กชายองอาจ  บุราณ
ม. 2/1    
 
2
06055
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูสิงหา
ม. 2/1    
 
3
06060
เด็กหญิงนันตฌา  ศรีหาราช
ม. 2/1    
 
4
06066
เด็กหญิงวารุณี  มิเล
ม. 2/1    
 
5
06075
เด็กชายธนวัฒน์  หันแจ้ด
ม. 2/2    
 
6
06105
เด็กชายกษิดิศ  ดือขุนทด
ม. 2/3    
 
7
06112
เด็กชายธนพล  จันทแสน
ม. 2/3    
 
8
06113
เด็กชายธีรภัทร  ประเสริฐแก้ว
ม. 2/3    
 
9
06128
เด็กหญิงเปรมวดี  แสนสุข
ม. 2/3    
 
10
06129
เด็กหญิงพัชรีพร  แดนขนบ
ม. 2/3    
 
11
06134
เด็กหญิงสุภาพร  อุปมะโท
ม. 2/3    
 
12
05634
นางสาวจิราวรรณ  ภักดีแก้ว
ม. 5/1    
 
13
05646
นางสาวรัชนีกร  ทัพชารี
ม. 5/1    
 
14
05650
นางสาวสุพัฒตรา  นาขาม
ม. 5/1    
 
15
05655
นางสาวอารญา  หอมพันนา
ม. 5/1    
 
16
05674
นางสาวปุญญานุช  แก้วทาสี
ม. 5/1    
 
17
05734
นางสาวเกษกนก  โคตรศรีภูมิ
ม. 5/1    
 
18
05747
นางสาวชารียา  ยัควงค์
ม. 5/1    
 
19
05466
นางสาวปิยวดี  วังทอง
ม. 6/1    
 
20
05553
นางสาวกวินธิดา  หลักพันคำ
ม. 6/1    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูกฤษณา อัปมะเย