โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  6  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมงานประดิษฐ์
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
05464
นางสาวชยาภรณ์  นาเมืองรักษ์
   
ม. 6/1
2
05473
นางสาวศิรินภา  ลครศรี
   
ม. 6/1
3
05498
นางสาวกาญจนาพร  ประทุมเหง่า
   
ม. 6/1
4
05531
นางสาวมณีรัตน์  จันทแสน
   
ม. 6/1
5
05584
นางสาวดวงมณี  เชาควนิช
   
ม. 6/1
6
05897
นางสาวเจวรินทร์  น้อยสิงห์
   
ม. 6/1
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครู บุษบา แก้วตา   ครู ยุวะลี จำปีหอม

 

 

PRINT

บันทึก