โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  2  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06070
เด็กชายกฤษณะ  พันธ์น้อยนนท์
   
ม. 2/2
2
06216
เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้าจักคำ
   
ม. 1/1
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูวิไลพร ภูมิเขตร์ ครู ชุลีพร ปะมา    

 

 

PRINT

บันทึก