โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  14  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่งและโยธวาทิต
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06160
เด็กหญิงกาณจนา  ไชยแสง
   
ม. 2/4
2
06161
เด็กหญิงกิตติมา  เหม็นเณร
   
ม. 2/4
3
06167
เด็กหญิงสุขนภา  ทองประ
   
ม. 2/4
4
05989
เด็กชายสรวิชญ์  รัตนวงศ์สวัสดิ์
   
ม. 3/1
5
05985
เด็กชายวัชรา  เหล่าดี
   
ม. 3/3
6
05996
เด็กหญิงปนัดดา  แม้นสุรา
   
ม. 3/3
7
05997
เด็กหญิงปรียานุช  หนูแก้ว
   
ม. 3/3
8
06000
เด็กหญิงอรระวี  วรรณแสน
   
ม. 3/3
9
06011
เด็กชายปริญญา  ดวงก้อม
   
ม. 3/4
10
06023
เด็กหญิงจารุณี  ญาณโภชน์
   
ม. 3/4
11
06025
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ดวงคำ
   
ม. 3/4
12
06026
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุริยะน้อย
   
ม. 3/4
13
05462
นางสาวจิราวรรณ  หงษาบัว
   
ม. 6/1
14
06232
เด็กชายธนพล  หารี
   
ม. 1/2
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูปรัชญา   ครุศรัญญา

 

 

PRINT

บันทึก