โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  3  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมคณิตศาสตร์
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
05479
นายกนกพล  อืดทุม
   
ม. 6/1
2
05522
นายภิรวัช  แป้นสุขา
   
ม. 6/1
3
05467
นางสาวพรกนก  บุตรวงษ์
   
ม. 6/1
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูศรัญญา   ครูดารา

 

 

PRINT

บันทึก