โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  7  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุม ปิงปอง
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06046
เด็กชายธีรเทพ  แก้วมี
   
ม. 2/2
2
06071
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีธรราษฏร์
   
ม. 2/2
3
06072
เด็กชายจิตติพัฒน์  สิงหะนาม
   
ม. 2/2
4
06073
เด็กชายณัฐเดช  ปัดกอง
   
ม. 2/2
5
06074
เด็กชายณัฐวุฒิ  ราหา
   
ม. 2/2
6
06077
เด็กชายพีรพัฒน์  อันทะหวา
   
ม. 2/2
7
06079
เด็กชายสิทธิศักดิ์  วรรณปะขี
   
ม. 2/2
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูประนอม พุฒศรี   

 

 

PRINT

บันทึก