โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  1  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมเกษตร
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06146
เด็กชายธัชกร  สิงหาราโท
   
ม. 2/4
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูสุข ภูมิเขตร์   

 

 

PRINT

บันทึก