โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  4  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมห้องสมุด
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06084
เด็กหญิงชนกนันท์  จอมสำโรง
   
ม. 2/2
2
06088
เด็กหญิงเนาวรัตน์  เดชนาม
   
ม. 2/2
3
06099
เด็กหญิงอมราพร  คำบุดดี
   
ม. 2/2
4
06100
เด็กหญิงอมลวรรณ  ทับทิมใส
   
ม. 2/2
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูสุพรรณี โพธิ์ไพร   ครูจิรารัตน์ ภวภูตานนท์

 

 

PRINT

บันทึก