โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  2  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมครอสเวิดส์
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06092
เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นไธสง
   
ม. 2/2
2
05559
นางสาวพัชรี  ชารีผาย
   
ม. 6/1
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูนิภา ปะมา   

 

 

PRINT

บันทึก