โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  3  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมฟุตบอล ฟุตซอล
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
05458
นายพิชญะ  ชิงชัย
   
ม. 6/1
2
05546
นายวระพงษ์  หันแจ้ด
   
ม. 6/2
3
05905
นายวรพล  แสนสม
   
ม. 6/2
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูรังสรรค์ อัปปมาเก   

 

 

PRINT

บันทึก