โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  7  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมประวัติศาสตร์
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06082
เด็กหญิงกุสุมาลย์  เมืองศรี
   
ม. 2/2
2
06083
เด็กหญิงจุฑามาส  สุโพธิ์ชัย
   
ม. 2/2
3
06090
เด็กหญิงปิยมาลย์  สมาลีย์
   
ม. 2/2
4
06093
เด็กหญิงวราภรณ์  อัปมะทัง
   
ม. 2/2
5
06095
เด็กหญิงศรุตา  ทองดีนอก
   
ม. 2/2
6
06097
เด็กหญิงสุดาพร  หัดที
   
ม. 2/2
7
06098
เด็กหญิงหัฐพร  สิงหาราโท
   
ม. 2/2
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครู วรรษิตา ชนะบูรณ์   

 

 

PRINT

บันทึก