โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  7  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมภาษาไทย/กวีน้อย
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06059
เด็กหญิงทาริดา  ประริตะวา
   
ม. 2/1
2
05456
นายสุทัด  มากมี
   
ม. 6/1
3
05459
นางสาวกิตติกา  ลาภสิบ
   
ม. 6/1
4
05472
นางสาววริศรา  สารากาล
   
ม. 6/1
5
05476
นางสาวสุทธิดา  ดวงเดือน
   
ม. 6/1
6
05529
นางสาวปาริมา  ระวิไชย
   
ม. 6/1
7
05898
นางสาวเบญญาภา  วังคำเชื้อ
   
ม. 6/1
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครู ยุพิน ญาตินิยม   ครูภัทรวดี คำยา

 

 

PRINT

บันทึก