โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  5  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมนาฎศิลป์
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06076
เด็กชายนฤพนธ์  อินธิแสง
   
ม. 2/2
2
06078
เด็กชายภูวิศ  พาหนวด
   
ม. 2/2
3
06081
เด็กหญิงกฤติยาณี  ครี่งธิ
   
ม. 2/2
4
06102
เด็กหญิงอรพิน  สีหาบุดตะ
   
ม. 2/2
5
06131
เด็กหญิงลลิตา  บุญมา
   
ม. 2/3
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครู อัจฉรียา เคแสง   

 

 

PRINT

บันทึก