โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  12  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุม สังคมศึกษา
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06085
เด็กหญิงชลกานต์  ยอดทองหลาง
   
ม. 2/2
2
06086
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีไวทย์
   
ม. 2/2
3
06087
เด็กหญิงญดาพร  พงษ์พันนา
   
ม. 2/2
4
06089
เด็กหญิงปริฉัตร  สีหาบุตรโต
   
ม. 2/2
5
06091
เด็กหญิงปิยวรรณ  ภูมิบัว
   
ม. 2/2
6
06094
เด็กหญิงวิลาสินี  วงศรีเขา
   
ม. 2/2
7
06096
เด็กหญิงสิรินยา  ภิรมรักษ์
   
ม. 2/2
8
06101
เด็กหญิงอรปรียา  มีหา
   
ม. 2/2
9
06126
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิสิน
   
ม. 2/3
10
06127
เด็กหญิงชลิดา  ยั่งยืน
   
ม. 2/3
11
06130
เด็กหญิงรัชนีกร  ประพันธมิตร
   
ม. 2/3
12
06133
เด็กหญิงสุทธิดา  ประกายสิทธิ์
   
ม. 2/3
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูละออ มหาพรหม   ครูสมชาย สิทธิวงศ์

 

 

PRINT

บันทึก