โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  20  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมคอมพิวเตอร์
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06051
เด็กชายองอาจ  บุราณ
   
ม. 2/1
2
06055
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูสิงหา
   
ม. 2/1
3
06060
เด็กหญิงนันตฌา  ศรีหาราช
   
ม. 2/1
4
06066
เด็กหญิงวารุณี  มิเล
   
ม. 2/1
5
06075
เด็กชายธนวัฒน์  หันแจ้ด
   
ม. 2/2
6
06105
เด็กชายกษิดิศ  ดือขุนทด
   
ม. 2/3
7
06112
เด็กชายธนพล  จันทแสน
   
ม. 2/3
8
06113
เด็กชายธีรภัทร  ประเสริฐแก้ว
   
ม. 2/3
9
06128
เด็กหญิงเปรมวดี  แสนสุข
   
ม. 2/3
10
06129
เด็กหญิงพัชรีพร  แดนขนบ
   
ม. 2/3
11
06134
เด็กหญิงสุภาพร  อุปมะโท
   
ม. 2/3
12
05634
นางสาวจิราวรรณ  ภักดีแก้ว
   
ม. 5/1
13
05646
นางสาวรัชนีกร  ทัพชารี
   
ม. 5/1
14
05650
นางสาวสุพัฒตรา  นาขาม
   
ม. 5/1
15
05655
นางสาวอารญา  หอมพันนา
   
ม. 5/1
16
05674
นางสาวปุญญานุช  แก้วทาสี
   
ม. 5/1
17
05734
นางสาวเกษกนก  โคตรศรีภูมิ
   
ม. 5/1
18
05747
นางสาวชารียา  ยัควงค์
   
ม. 5/1
19
05466
นางสาวปิยวดี  วังทอง
   
ม. 6/1
20
05553
นางสาวกวินธิดา  หลักพันคำ
   
ม. 6/1
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูกฤษณา อัปมะเย   

 

 

PRINT

บันทึก