โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุม

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อผู้ใช้ (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก )

  

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1.นักเรียนทุกคนต้องสมัครลงทะเบียนชุมนุม
2. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์ www.nakhawit.ac.th
3. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
4. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่  1มิถุนายน 2561   ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
5. การเข้าใช้งาน        
รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก     รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ตัวอย่าง
ชื่อผู้ใช้งาน 01234
รหัสผ่าน 1234567891012 แล้ว คลิก ตกลง
6. กรณีลงทะเบียนผิดพลาด ต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ล่าช้า ให้ติดต่อครู อรวรณ ประเกาทัน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
7.เข้าสู่ระบบไม่ได้ รหัสผิดพลาด ให้แจ้ง ครูปรัชญา บุตรวงษ์